Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe





Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - "Przebudowa ulicy Chabrowej w Bestwinie"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej - ulica Chabrowa w Bestwinie.

1. Zakres prac - opis robót:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym,
- mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 50 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl  2 km,
- wykonanie wykopów mechanicznie w gr kat III - IV z transportem urobku na odl 2 km,
- wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych, izolacji styków rur papą i rur lepikiem,
- wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem,
- zasypanie rur i zagęszczenie mechaniczne warstwy piasku w wykopie na całej szerokości wykopu, gr.  warstwy 20 cm,
- koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 10 cm,
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm wraz z odwozem na odl  1 km,  
- zdjęcie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 20 cm średnio, z wywiezieniem nadmiaru na odkład na odl 3 km, 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne podbudowy wykonywane mechanicznie,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowej, grubość warstwy        5 cm po zagęszczeniu,
- uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie,
- umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi korytowymi grubości 15 cm, ułożonymi na podsypce cementowo piaskowej,
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm wraz z odwozem urobku na odl 1 km na zjazdach do posesji,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm / zjazdy/,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu,  
- wykonanie geodezji powykonawczej z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45.23.31.40 - 2
45.23.32.20 - 7
45.23.31.42 - 6

3. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić deklaracje zgodności na wbudowane materiały.

4. Zamówienie należy wykonać w oparciu o przedmiar robót, szczegółową specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. Oferent nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny oferenta (wykonawcy).

5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.

 

 

Termin składania ofert:2009-08-21 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2009-08-21 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:30-10-2009 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą
w wys. 7,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 160[kB]
- Kosztorys ofertowy -   dokument PDF - rozmiar 45[kB]
- Przedmiar_robót -   dokument PDF - rozmiar 56[kB]
- Szczegółowa specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 147[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 41[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 955[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/04/09, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. "ASFALTOR" s.c.
Tadeusz Paździora & Piotr Paździora
43-502 Czechowice -Dziedzice
ul. Kaniowska 23  

Cena oferty:
 
bez VAT:   99 631,20 zł
słownie:  dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych   20/100

z VAT:  121 550,06 zł
słownie:  sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych  06/100

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 494[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl