Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013PRZETARG NIEOGRANICZONY - MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja i doposażenie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie oraz remont części budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 4 i 6 w Bestwinie.   
Niniejsze zadanie jest częścią projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina", które będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    
- CPV główny:

 45.21.51.00-8

- CPV dodatkowy: 

45.21.13.50-7 
45.10.00.00-8
45.40.00.00-1   
45.31.11.00-1 
45.31.12.00-2
45.31.23.11-0
45.33.12.10-1

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych , Dokumentacjach Projektowych i Przedmiarach Robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :sołectwo Bestwina, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2009-04-20 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2009-04-20 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do 30.04.2010 r.
Wadium: 60 000,00zł
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Nie
Nie przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowanie aukcji elektronicznej
 
Kryteria oceny: Cena - 100%

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a ponadto:
a. Posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej dwa zadania związane z wykonywaniem kompleksowego remontu budynku o charakterze i złożoności  porównywalnym z niniejszym zamówieniem.
b. Dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, posiadającymi uprawnienia zawodowe niezbędne do kierowania przedmiotowym zakresem robót, będącymi członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, posiadającymi:
-  uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
-  uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
   wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-  uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych,
c. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zł.
d. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalność której profil odpowiada przedmiotowi zamówienia,(PKD należące do działu 45) dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- kosztorys,
- projekt umowy,
- wykaz zrealizowanych prac,
- uprawnienia kierownika budowy,
- polisa.
Oznacza to, iż dane dotyczące wykazu prac, uprawnień kierownika budowy, polisy będą sumowane.
Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyć oddzielnie.
b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

3) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87,poz. 605).


Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  250,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 259[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 1.7[MB] (Załączniki 1 - 7) 
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 42[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.1[kB]PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO :


dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytanie zadane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym: "Modernizacja i doposażenie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie":

:::    02.04.2009r.     :::

Pytanie 1:
W projekcie instalacji sanitarnych jest przewidziana modernizacja kotła c.o., modernizacja kotłowni, poprzez wprowadzenie nowej pompy, przewidziana jest wymiana grzejników oraz instalacji c.o., zgodnie z zestawieniem materiałów zawartym w dokumentacji. W załączonej dokumentacji przetargowej brak przedmiarów robót na powyższy zakres prac. Czy wymiana instalacji c.o. wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu ?

Odpowiedź:
Wymiana instalacji c.o. wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu i jest objęta następującymi przedmiarami robót:

"Remont pomieszczeń ZOZ - Termomodernizacja" (element 5 przedmiaru)
"Remont budynku usługowo - mieszkalnego - Termomodernizacja" (element 5  przedmiaru).


:::    08.04.2009r.     :::

Pytanie 1:
W przedmiarze - "Zestawienie Mebli i Elementów Wyposażenia" w pom. 0/9 Pracownia rentgenowska - sterownia napisano "Wyposażenie wg projektu pracowni rentgenowskiej" - proszę o dokładne, jednoznaczne sprecyzowanie wyposażenia pracowni tak jak to ma miejsce w przypadku wyposażenia wszystkich pozostałych pomieszczeń.

Odpowiedź:
Do wyposażenia ujętego w projekcie architektonicznym w części "Technologia i wyposażenie" należy ponadto wycenić wyposażenie pracowni rentgenowskiej zgodnie z "Projektem pracowni rentgenowskiej" (Projekt techniczny z obliczeniem osłon stałych).

Pytanie 2:
W dokumentacji przetargowej w załączniku nr 7 jest Specyfikacja techniczna sprzętu medycznego i wyposażenia specjalistycznego w związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :
a) czy należy wycenić to wyposażenie,
b) czy wyposażenie to jest wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym nie ujętym w części przedmiaru " Zestawienie Mebli i elementów wyposażenia"

Odpowiedź:
Wycenić zgodnie z zapisem  pkt. 9 Rozdziału III SIWZ

Pytanie 3:
W pom. 2/19 podano typ dygestorium np. AD - 21 lub istniejące. Czy należy je uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź:
W pom. 2/19 należy uwzględnić w wycenie dygestorium


:::    15.04.2009r.     :::

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wymiarach: długość x szerokość x wysokość :  200x62x60 cm ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o wymiarach podanych w pytaniu.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści parawan o wymiarach: szerokość x wysokość:  92 x 190 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza parawan o wymiarach podanych w pytaniu.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści stół do przewijania niemowląt o wymiarach: szerokość x głębokość blatu (wewnętrzna) x wysokość:  96 x 74,5 x 82,5 cm ? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stół do przewijania niemowląt o wymiarach podanych w pytaniu.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści wózek pod aparaturę medyczną o wymiarach: długość x szerokość x wysokość :   85,5 x 56 x 114,5 cm? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza  sprzęt o podanych wymiarach  z zastrzeżeniem zawartym w przedmiarze tj. " Wózek pod aparaturę medyczną winien być dopasowany do konkretnego użytkowanego aparatu USG".

UWAGA !

Wymiary elementów wyposażenia powinny być maksymalnie zbliżone do wymiarów podanych w przedmiarach  i specyfikacji technicznej sprzętu.
Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/01/09, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Budowlane
"HB - UNIBUD" S.A.
ul. Nad Wisłą 1
43-503 Czechowice-Dziedzice

 

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 691[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl