Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

2. Remont dróg gminnych asfaltowych polegać będzie na:

a) remoncie cząstkowym emulsją i grysami na drogach gminnych, 
b) remoncie cząstkowym dróg gminnych mieszankami mineralno - bitumicznymi na gorąco typu beton asfaltowy,
c) przebudowie przełomów drogowych typu średniego oraz typu ciężkiego.

3. Zamówienie należy wykonać w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące: przebudowy przełomów drogowych typu ciężkiego i typu średniego, remontu cząstkowego mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco typu beton oraz remontu cząstkowego emulsją i grysami, stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

4. Nawierzchnie typowane do remontu określane będą każdorazowo odrębnym protokołem sporządzonym na podstawie wizji w terenie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

5. O konieczności wykonania zadania (remoncie wyznaczonych odcinków dróg) Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiany przez Zamawiającego pisemnie lub ustnie.

6. Termin realizacji poszczególnych zadań ustalany będzie każdorazowo, w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia lecz nie może przekroczyć 14 dni od daty wydania zlecenia.

7. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 12 miesięcy.

8. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić atesty na wykorzystane materiały. 

9. Dopuszcza  się możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie o ile wynika to z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one niezależne od woli stron lub zmiany takie są korzystne dla zamawiającego.

10. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
- CPV główny: 45.23.31.42-6- roboty w zakresie naprawy dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7- roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:2009-03-26 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2009-03-26 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do 31.12.2009r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryteria oceny: Cena - 100%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:

a) Posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej dwa zadania o zakresie i złożoności  porównywalnej z robotami będącymi przedmiotem  zamówienia.
b) Dysponują osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, posiadającą uprawnienia zawodowe niezbędne do kierowania przedmiotowym zakresem robót, będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
c) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalność której profil odpowiada przedmiotowi zamówienia,
d) Posiadają lub będą dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, w zakresie wskazanym w dalszej części SIWZ,

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:

- formularz ofertowo - cenowy,
- kosztorysy ofertowe,
- uprawnienia budowlane osoby pełniącej funkcję kierownika budowy,
- wykaz zrealizowanych prac,
- projekt umowy,
- wykaz posiadanego sprzętu.

Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyć oddzielnie.

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

4. Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  7,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 145[kB]
- Dokumentacja techniczna i kosztorysy ofertowe -   dokument PDF - rozmiar 3.5[MB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 42[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 817[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) - przetarg nieograniczony ZP 341/02/09 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.  Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 661[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl