Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg w trybie zapytania o cenę : "Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Bestwina w 2009 roku"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. wykonywanie rozgraniczeń nieruchomości,
b. wykonywanie podziałów nieruchomości bez konieczności postępowania rozgraniczeniowego,
c. wykonywanie podziałów nieruchomości przy konieczności postępowania rozgraniczeniowego,
d. wykonywanie wznowień granic,
e. sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
f. wykonywanie aktualizacji map do celów projektowych,
g. prace nietypowe (poza w/w zakresem).

2. Powyższe opracowania obejmować będą swym zasiągiem teren gminy Bestwina (tj. sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów).

3. O konieczności wykonania zadań opisanych w pkt 1 Wykonawca będzie powiadamiany w formie odrębnych zleceń.

Termin składania ofert:2008-12-17 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-12-17 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.
Kryteria oceny:
Cena - 100%
Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - zapytanie o cenę - ZP341/18/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Usług Geodezyjnych
GEORYS S.C.
43-385 Jasienica 845

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 899[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl