Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków w Kaniowie, w gminie Bestwina,  zgodnie z parametrami określonymi w punkcie 2.

2. Zakres dostawy ciągnika rolniczego wraz z parametrami technicznymi:
a. ciągnik fabrycznie nowy (rok produkcji 2008),
b. silnik turbodoładowany z intercoolerem EURO III,
c. moc homologowana: min. 60 kW,
d. liczba cylindrów: 4
e. pojemność silnika: max 4200 cm3,
f. napęd: 4x4,
g. skrzynia biegów: 12/12 z rewersem,
h. możliwość jazdy z prędkością 40 km/h,
i. hamulce na tylną i przednią oś,
j. zaczep tylny przesuwny,
k. dźwignie dolne podnośnika CBM,
l. podnośnik tylny o udźwigu min. 4 150 kg,
ł. obroty tylnego WOM: 540 obr/min,
m. ilość wyjść hydrauliki zewnętrznej: 2+1,
n. układ kierowania hydrostatyczny,
o. automatyczna blokada przedniego mechanizmu różnicowego,
p. kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją,
r. ilość miejsc w kabinie zgodnie z homologacją: 2,
s. hamulce hydrauliczne tarczowe mokre,
t. sprężarka z instalacją sterowania hamulcami przyczep,
u. masa ciągnika: min. 3 700 kg,
v. światło ostrzegawcze "kogut".

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy na terenie oczyszczalni ścieków, tj. w sołectwie Kaniów przy ul. Młyńskiej 20 a. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia, do miejsca odbioru, na własny koszt. Podczas odbioru ciągnika zamawiający dokona oceny stanu technicznego oraz zgodności parametrów techniczno - eksploatacyjnych z parametrami technicznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach odbioru zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia prób technicznych sprzętu, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.
W ramach dostawy ciągnika, Dostawca winien zapewnić ogólne przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób, z obsługi przedmiotu dostawy, nie później niż do dnia podpisania protokołu odbioru dostawy.

4. Wraz z przedmiotem dostawy, Dostawca winien przekazać dokument określający warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego ciągnika, wskazujący lub zawierający wykaz punktów serwisowych - znajdujących się nie dalej niż 50 km od miejsca dostawy, okres gwarancji - nie krótszy niż 18 miesięcy, licząc od daty dostawy, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazujący całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta.

5. Wraz z przedmiotem dostawy, Dostawca winien przekazać świadectwo dopuszczenia do ruchu dla całego pojazdu, wydanego przez MTiGM, lub dokumentu równoważnego oraz instrukcję obsługi ciągnika z charakterystyką techniczno - eksploatacyjną, w języku polskim.
  
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     16.71.00.00 - 5.
7. Miejsce dostawy :sołectwo Kaniów, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2008-12-18 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-12-18 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny: Cena - 100%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a ponadto:
a. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalność, której profil odpowiada przedmiotowi zamówienia,
b. posiadają doświadczenie w zakresie dostaw stanowiących przedmiot przetargu tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej trzy zadania związane z dostawą ciągnika.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- wykaz zrealizowanych dostaw,
- projekt umowy,
- specyfikacja techniczna ciągnika.
Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyć oddzielnie.
b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wraz z ofertą.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
• wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
• wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

4. Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  5,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 147[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 80[kB] (Załączniki 1 - 5) 
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 969[kB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO :


:::     15.12.2008r.     :::

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina":

Pytanie 1:
Zamawiający nakazał dołączenie do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia. Dla potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w wykazie Dostawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru lub referencje zamawiającego.
Czy ze względu na dość krótki okres złożenia ofert Zamawiający dopuszcza złożenia ofert bez dołączenia referencji lub protokołów?
Kilkakrotnie w ciągu roku bierzemy udział w przetargach na dostawę ciągnika rolniczego i załączniki te dotychczas nie były wymagane.
Nadmieniam, że gwarantujemy podobny zakres dostaw, a w dołączonym wykazie podamy numery telefonów naszych Odbiorców. W ten sposób przedstawione w wykazie dane są w pełni sprawdzalne. 

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje, iż do oferty należy dołączyć referencje lub protokoły odbioru, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/19/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

PPHU "A.R. CHMIELEWSKI" Sp. Jawna
inż. Andrzej Chmielewski & Ryszard Chmielewski
Kleczanów 155
27-641 Obrazów  

Cena oferty:  
bez VAT:   86 800,00 zł
słownie:  osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100

z VAT:  105 896,00 zł
słownie:  sto pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 516[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl