Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Braci Dudów w sołectwie Bestwinka
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
    Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej - ciągi główne, w rejonie ulicy Braci Dudów w sołectwie  Bestwinka, w gminie Bestwina o łącznej długości  3 687,50 mb.
  2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     45.23.13.00 - 8.
  3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej , Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :sołectwo Bestwinka, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie
Termin składania ofert:2008-11-28 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-11-28 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do 30.10.2009 r.
Wadium: 25 000,00zł
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  260,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Załączniki + SIWZ -   archiwum ZIP - rozmiar 71[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 52[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 513[kB]INFORMACJE O WNIESIONYCH PROTESTACH

- Protest z dnia 07.11.2008r. -   dokument PDF - rozmiar 2.4[MB]

- Odpowiedź na protest z dnia 07.11.2008r. -   dokument PDF - rozmiar 422[kB]MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 18.11.2008r -   dokument PDF - rozmiar 4.1[MB]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -   dokument PDF - rozmiar 2.3[MB]


PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO :


:::     18.11.2008r.     :::

ZP341/16-04/08 Bestwina, dnia 18.11.2008r.
                                                            
dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców

           
Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Wymiana i rozbudowa sieci  wodociągowej w rejonie ul. Braci Dudów
w sołectwie Bestwinka":

Pytanie 1:
Rozdział VI pkt 6 SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie się robotami budowlanymi wykonanymi w ramach podwykonawstwa, które w pełni wypełniają wymogi stawiane dokumentom określonym w Rozdziale VI pkt 6 SIWZ? Wykonawca podkreśla, że zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą - wykonawca ma prawo wystawiać referencje swoim podwykonawcom, a zamawiający ma obowiązek je zaakceptować. Dlatego firma, która posiada doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (a nie samodzielnie), jak najbardziej spełni wymogi zamawiającego, przedstawiając odpowiednie referencje od głównego wykonawcy (wyrok z 30 sierpnia 2005 roku sygn. akt: UZP/ZO/0-2353/05).

Odpowiedź:
Tak, jeżeli wykazane roboty budowlane w pełni wypełniają wymogi stawiane w zapisach  rozdziału VI pkt 6 SIWZ.

Pytanie 2:
Rozdział VI pkt 6 SIWZ. Czy wykonawca ma wykazać w wykazie i referencjach zrealizowanie dwóch rurociągów podziemnych z rur PE o długości co najmniej 2000 m każdy? Czy suma co najmniej dwóch rurociągów ma przewyższać długość 2000 m łącznie?.

Odpowiedź:
Wykonawca ma wykazać w załączniku nr 4 oraz w referencjach dwa zadania o długości co najmniej 2000 m każdy.

Pytanie 3:
Rozdział VI pkt 8 SIWZ. Czy w dołączanych do wykazu referencjach muszą znajdować się zapisy stwierdzające, że w zakres robót wchodziły również przejścia pod przeszkodami, np. przewierty pod drogami, ciekami wodnymi?.

Odpowiedź:
Zgodnie z modyfikacją SIWZ zapisy takie nie są wymagane.

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/16/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych
Stroński - Homa Spółka Jawna
43-391 Mazańcowice 178

Cena oferty:  
bez VAT:   434 286,99 zł
słownie:  czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 99/100

z VAT: 529 830,13 zł
słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 13/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 711[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl