Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Bestwina w sezonie zimowym 2008/2009 oraz 2009/2010"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bestwina w sołectwach Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2008/2009 oraz 2009/2010:

a. odśnieżanie,
b. zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu,
c. likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz parkingów na terenie gminy Bestwina na lata 2008/2009 oraz 2009/2010., stanowiącą załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Utrzymanie zimowe dróg odbywać się będzie według wykazu oraz kolejności dróg, stanowiącego załącznik nr 7 (od str. 1 do 5) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Łączna długość utrzymywanych dróg wynosi ok. 82 km. Dodatkowo do utrzymywania zaliczone są parkingi przy szkołach, kościołach itp. o powierzchni ok. 18 000 m2, (zgodnie z załącznikiem nr 7).
5. Wspólny słownik zamówień CPV:   90.62.00.00-9,    90.63.00.00-2.

Termin składania ofert:2008-10-15 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-10-15 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji: sezon zimowy 2008/2009 do 30-04-2009 r.
sezon zimowy 2009/2010 do 30-04-2010 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 15,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 159[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 80[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 122[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 660[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/13/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


"REZBUD" PUH
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

1. Cena wybranej oferty:

a. 1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - pojazd opłużony:

bez VAT: 65,00 zł
słownie:  sześćdziesiąt pięć złotych 00/100

z VAT:  69,55 zł
słownie:  sześćdziesiąt dziewięć złotych  55/100
 
b. 1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - pojazd z rozsiewaczem (mieszaniny kruszyw naturalnych z solą):

bez VAT: 200,00 zł
słownie:  dwieście złotych 00/100

z VAT:   214,00 zł
słownie:  dwieście czternaście złotych 00/100

c. 1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - pojazd z rozsiewaczem (materiałów uszorstniających tj. kruszyw naturalnych):

bez VAT: 160,00 zł
słownie:  sto sześćdziesiąt złotych 00/100

z VAT:  171,20 zł
słownie:  sto siedemdziesiąt jeden złotych 20/100

2. Średnia cen z pkt 1 a, b, c:

bez VAT:  141,67 zł
słownie:  sto czterdzieści jeden złotych 67/100

z VAT:  151,58 zł
słownie:  sto pięćdziesiąt jeden złotych 58/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 503[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl