Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - "Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Bestwinie - etap I"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Bestwinie, obejmująca I etap inwestycji. Szczegółowy zakres robót obejmuje przedmiar robót, projekt budowlany, w części dotyczącej I etapu oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zakres robót objęty jest Pozwoleniem na budowę nr 1239/07 z dnia 13.07.2007 r. wydanym przez Starostę Bielskiego, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Podczas wykonywania robót należy dostosować się do zaleceń konserwatorskich w zakresie ochrony zabytków, zgodnie z:
- Pozwoleniem Nr 977/07 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- Pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, delegatura w Bielsku-Białej Nr: B-NR/MG/4161/1336/48/06 z dnia 21.08.2006r.,
- Badaniami stratygraficznymi na obecność polichromii w sieni, na korytarzu i w pomieszczeniach reprezentacyjnych.

Dokumenty wymienione w pkt 2 stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  
3. Zamówienie należy wykonać w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.21.23.50-4, 45.31.56.00-4, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2.
5. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić:
- świadectwa jakości i karty gwarancyjne na wbudowane materiały,
- aktualną dokumentację powykonawczą,
- protokoły prób montażowych,
- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, w celu przystąpienia do użytkowania, zgodnie z w/w pozwoleniem na budowę.

6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.
7. Z uwagi na charakter pracy Urzędu Gminy, większość prac objętych niniejszym zamówieniem będzie można rozpocząć dopiero po zakończeniu pracy Urzędu tj. po godz. 15.30; istnieje możliwość prowadzenia prac w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy Urzędu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do:
- codziennego utrzymywania porządku w miejscu prowadzonych prac,
- umożliwienie codziennego użytkowania pomieszczeń Urzędu,
- zabezpieczenie sprzętu biurowego tj. komputerów, drukarek itp. przed zabrudzeniem,
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,
- po zakończeniu robót - uporządkowanie obiektu. 

Termin składania ofert:2008-10-24 10:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-10-24 10:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:23.12.2008 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Zamawiający będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% kosztorysu ofertowego brutto.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 155,00 zł.

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 151[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 36[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 10[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 876[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/14/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Instalatorstwo Elektryczne
Jacek Sadlik
ul. Wojtasów 16
34-312 Międzybrodzie Bialskie


Cena wybranej oferty:

bez VAT: 103 313,72 zł
słownie:  sto trzy tysiące trzysta trzynaście złotych 72/100

z VAT: 126 042,74 zł 
słownie:  sto dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dwa złote 74/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - PDF - 462[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl