Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - "Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie przy ul. Szkolnej"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie przy ul. Szkolnej. Zakres prac remontowych obejmuje między innymi:

  • roboty rozbiórkowe,
  • rozbudowę ściany szczytowej,
  • wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu,
  • wykonanie nowego poszycia dachu,
  • roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres robót zawiera projekt remontu oraz przedmiar robót.

2. Zamówienie należy wykonać w oparciu o projekt remontu, przedmiar robót, specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wspólny słownik zamówień: CPV:

45.26.12.13-0,
45.26.13.10-0,
45.26.13.20-3,
45.26.14.00-8,
45.26.19.10-6.

4. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić atesty na użyte materiały budowlane. 
5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.

Termin składania ofert:2008-10-03 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-10-03 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji: 28-11-2008 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 28,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 146[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 35[kB] (Załšczniki 1 - 7) 
- Projekt remontu -   dokument PDF - rozmiar 1.8[MB]
- Przedmiar robót -   dokument PDF - rozmiar 74[kB]
- Specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.4[MB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/12/08, Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie za art. 93. ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 442[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl