Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - "Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich w sołectwie Kaniów, gmina Bestwina, z kostki brukowej wraz z wjazdami do posesji.
2. Zamówienie należy wykonać w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.23.31.61-5.
4. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 
5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.
Termin składania ofert:2008-09-04 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-09-04 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31-10-2008 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o warto?ci szacunkowej nie przekraczajšcej kwot okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert czę?ciowych.
Zamawiajšcy nie będzie pobierał wadium.
Zamawiajšcy nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załšcznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiajšcy przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatš w wys. 30,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załšcznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 145[kB]
- Załšczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 38[kB] (Załšczniki 1 - 7) 
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 13[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.65[MB]Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


:::     01.09.2008r.     :::

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie":

Pytanie 1:
W projekcie założono wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych d=400mm, a w przedmiarze z rur PCV d=315mm.

Odpowiedź:
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót: wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV d=315mm.

Pytanie 2:
W projekcie przyjęto wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi na poszerzeniu: 34cm podbudowy tłuczniowej + 7cm podbudowy mineralno - bitumicznej, a w przedmiarze 35cm podbudowy tłuczniowej + 6cm podbudowy mineralno - bitumicznej.

Odpowiedź:
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót: wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi na poszerzeniu 35cm podbudowy tłuczniowej + 6cm podbudowy mineralno - bitumicznej.

Pytanie 3:
W projekcie w części rysunkowej przyjęto wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej, a w przedmiarze i opisie do projektu z kostki betonowej grub. 6cm na podsypce piaskowej.

Odpowiedź:
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót: wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6cm na podsypce piaskowej.

Pytanie 4:
W projekcie i przedmiarze przyjęto wykonanie krawężników drogowych na ławie zwykłej z betonu B-15, a w warunkach wydanych przez ZDP w Bielsku - Białej zaznaczono, iż ława ma być z betonu B-20 z oporem. Brak podania wymiarów ławy.

Odpowiedź:
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót: wykonanie krawężników drogowych na ławie zwykłej z betonu B-15.

Pytanie 5:
W projekcie i przedmiarze przyjęto wykonanie obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej, a w warunkach wydanych przez ZDP w Bielsku - Białej zaznaczono, iż obrzeża należy posadowić na ławie z betonu B-10 z oporem. Brak podania wymiarów ławy.

Odpowiedź:
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót: wykonanie obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej.


Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/11/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


PPHU "ASFALTOR" S.C.
T. Paździora & A. Kruczek
ul. Kaniowska 23
43-502 Czechowice - Dziedzice

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 145 929,80 zł
słownie:  sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 80/100

z VAT: 178 034,36 zł
słownie:  sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści cztery złote 36/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 1.1[MB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl