Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zapytanie o cenę : " Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków mieszkalnych na terenie gminy Bestwina w 2008 r."
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków mieszkalnych na terenie gminy Bestwina w 2008 r.,

(kod odpadów: 17 06 01- materiały izolacyjne zawierające azbest, 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest).

W zakres usługi wchodzi:
a) odbiór od mieszkańców gminy Bestwina odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) w ilości około 60 Mg odpadów, z budynków na terenie Gminy Bestwina, według listy przekazanej wybranemu Wykonawcy przez  tutejszy Urząd,
b) transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 z późn. zm. oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg
i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzającej zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515 z późn. zm.) i przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów azbestowych.

Termin składania ofert:2008-07-22 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-07-22 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji: 30.09.2008r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę - art. 69 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
6. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/09/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Postępowanie przetargowe unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wpłynęła tylko jedna oferta.

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 456[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl