Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zapytanie o cenę : "Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina oraz projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów."
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w skali 1:10 000 oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina.

b) sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w skali 1:2000, prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze i prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Termin składania ofert:2008-06-30 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-06-30 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji: 30.11.2009r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:
  1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę - art. 69 ustawy.
  2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
  3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
  6. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  7. Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/05/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Postępowanie przetargowe unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wpłynęła tylko jedna oferta.

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl