Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: ZP341/07/08 - Przetarg nieograniczony : Budowa sieci kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów - Gmina Bestwina
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji tłocznej - PE 100, O 225, długość 3836,71mb - wraz z likwidacją starej oczyszczalni ścieków w Kaniowie i budową pompowni ścieków.

2. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej (tj. Projekcie budowy kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów, Gmina Bestwina, Projekcie konstrukcyjno - budowlany przepompowni ścieków kolektora w sołectwie Kaniów, Projekcie budowlano-wykonawczy przepompowni ścieków kolektora tłocznego w sołectwie Kaniów, Gmina Bestwina - cześć elektryczna, Projekcie likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina) i Przedmiarze Robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W szczególności na etapie przygotowania oferty, z uwagi na duży zakres inwestycji, oferent zobowiązany jest do sprawdzenia warunków realizacji inwestycji w przedstawionym poniżej zakresie, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej terenu inwestycji, potwierdzonej przez Zamawiającego,  celem zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów (długości itp.) i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

3. Oferent nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny oferenta (wykonawcy).

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.23.13.00 - 8.

5. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :sołectwo Kaniów, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2008-07-18 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-07-18 09:00:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji: do 10.10.2008r
Wadium: 50 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 300,00 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt (032) 215 77 07 fax. (032) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 161[kB]
- Załączniki 1 -   archiwum ZIP - rozmiar 46[kB] (Załączniki 1 - 8) 
- Załączniki 2 -   archiwum ZIP - rozmiar 34[MB] (Specyfikacja techniczna,    Dokumentacja projektowa, Przedmiar robót)
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 2.25[MB]

UWAGA ! Do otwarcia niektórych załączników wymagane jest oprogramowanie obsługujące format pliku DWG.


Modyfikacja treści SIWZ :

:::   2008-07-11  :::

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że:

I. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: Projekt kanalizacji tłocznej; w opisie technicznym skreśla się:

Pkt 5.2. Skrzyżowanie z torami kolejowymi linii Zebrzydowice - Kraków i zastępuje się: Projektem przejścia pod torami kolejowymi linii nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice (teren zamknięty) w Kaniowie; zgodnie z przedmiarem robót.
 
W/w projekt do pobrania poniżej:
>> Projekt_PKP    - 10.7[MB]

II. Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: Projekt kanalizacji tłocznej, uzupełnia się
o Decyzję Nr ZDP 7442/3F/435/98/07 z dnia 17.12.2007 r.

W/w decyzja do pobrania poniżej:
>> Decyzja_NrZDP/7442/3F/435/98/07    - 540[kB]


III. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 8: Wzór umowy skreśla się § 2 ust. 2
i zastępuje się nową treścią.

Poprawioną treść załącznika nr 8 Wzór umowy wraz z: Decyzją Starosty Bielskiego Nr 625/08 z dnia 14.04.2008 r., Decyzją Starosty Bielskiego Nr 916/08 z dnia 21.05.2008r. oraz Decyzją Wojewody Śląskiego Nr 5/08/B-B
z dnia 11.06.2008r do pobrania poniżej:
>> Wzór umowy + Decyzje    - 1.4[MB]


IV. Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: Projekt kanalizacji tłocznej, uzupełnia się
o uzgodnienie z ENION S.A. nr BE/RD1/ZS/BR/50S3/07 z dnia 06.11.2007r.

W/w uzgodnienie do pobrania poniżej:
>> Uzgodnienie_Nr_BE/RD/1/ZS/BR/50S3/07    - 422[kB]:::   2008-07-10   :::

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że:

I. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: Specyfikacja techniczna skreśla się:

1. Część: S-03.01.01 - Kanalizacja ciśnieniowa (od strony 1 do 22),
2. Część: S-06.01.02 - Budowa przepompowni ścieków (od strony 1 do 13),
3. Część: S-06.01.04 - Zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków (od strony 1 do 9),

i zastępuje się nową treścią o tej samej nazwie.

Nowa treść części do pobrania poniżej:
1. Część: S-03.01.01 -
>> Kanalizacja ciśnieniowa (od strony 1 do 23)  - 776[kB]
2. Część: S-06.01.02 -
>> Budowa przepompowni ścieków (od strony 1 do 12)  - 121[kB]
3. Część: S-06.01.04 -
>> Zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków (od strony 1 do 8)  - 112[kB]

II. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: Projekt kanalizacji tłocznej, załączonym na stronie internetowej www.bestwina.pl,  skreśla się rys. 4.2 : Profil podłużny kanalizacji tłocznej (KT1-KT27) i zastępuje nowym pod nazwą: rys. 4.2: Profil podłużny kanalizacji tłocznej (KT27 - KT 53).

Nowy rys. 4.2 : Profil podłużny kanalizacji tłocznej (KT27 - KT53) do pobrania :
>> rys. 4.2  - 257[kB]Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


:::     11.07.2008r.     :::

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa sieci kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów - Gmina Bestwina":

Pytanie 1:
SIWZ - Rozdział V pkt 2 a - jest niezgodny z art. 23 upzp. Modyfikacji również winien ulec zapis pkt 2 d Rozdziału V.

Odpowiedź:
Według interpretacji Zamawiającego pkt 2a, 2d Rozdziału V SIWZ jest zgodny z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

Pytanie 2:
SIWZ - Rozdział VI pkt 14 - Wykonawca przedkłada zaparafowany na dowód akceptacji projekt umowy
/zał. nr 8/ czy zatem zgodnie z pkt 3 Rozdziału XIII SIWZ  Zamawiający wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia o braku zastrzeżeń do wzoru umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia o braku zastrzeżeń do wzoru umowy, ponieważ zapis taki znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowo - cenowy, pkt 4.

Pytanie 3:
W związku z krótkim okresem realizacji robót wnioskujemy o skrócenie terminów płatności faktur z 30 na 14 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje termin płatności faktur 30 dni w związku z terminami rozliczeń z WFOŚiGW w Katowicach.

Pytanie 4:
Załączony do materiałów przetargowych przedmiar robót nie przewiduje kolumny dla cen jednostkowych, podawanych w cenach netto i brutto. W związku z tym, że z dniem 01.01.2008 r. obowiązuje jedna stawka podatku VAT tj. 22 % wnosimy o odstąpienie od podawania przez Wykonawców cen brutto.

Odpowiedź:
Kosztorys ofertowy może zostać sporządzony w cenach netto, natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowo - cenowy Wykonawcy winni podać łączną cenę netto i brutto.

Pytanie 5:
Występuje rozbieżność zapisów ujętych w:
a/ S.T. S-06.01.02 - pkt 2.1, pkt 2.6.1 i 2.6.2 - mówi o zbiorniku  O 1500
b/ S.T. S-06.01.03 - pkt 5.3.1 oraz "Projekt kanalizacji tłocznej" opis techniczny pkt 6 /str. 26-30/ - mówi
o zbiorniku O 3600.
Prosimy o skorygowanie zapisów i podanie właściwej średnicy pompowni wraz z wyposażeniem technologicznym.

Odpowiedź:
W/w rozbieżności zapisów zostały zmodyfikowane przez Zamawiającego w dniu 10.07.2008 r. i załączone na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ.

Pytanie 6:
Czy przejście pod torami wykonać zgodnie z technologią w PT czy zgodnie z przedmiarem robót?

Odpowiedź:
Przejście pod torami wykonać zgodnie z przedmiarem robót i Projektem przejścia pod torami kolejowymi linii
nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice (teren zamknięty) w Kaniowie, który dostępny jest na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ. Tym samym skreśla się pkt 5.2. Skrzyżowanie z torami kolejowymi linii Zebrzydowice - Kraków, opisu technicznego do projektu pn.: Wykonanie projektu budowy kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów, Gmina Bestwina.

Pytanie 7:
Brak w przedmiarze robót rur osłonowych przy wykonywaniu przejść pod drogami powiatowymi. Czy Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę zastosowania rury PE dwuwarstwowych do wykonywania przejść pod drogami powiatowymi.

Odpowiedź:
Należy uwzględnić wycenę rur osłonowych stalowych w ofercie. Nie dopuszcza się zastosowania rur PE dwuwarstwowych, gdyż Decyzja ZDP Nr ZDP 7442/3F/435/98/07 z dnia 17.12.2007 r.  określa jednoznacznie sposób wykonania (głębokość min. 1,5 m w rurze stalowej ochronnej. Decyzję dołączono do dokumentacji na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonawstwa robót sieciowych np. metodą bezwykopową, w ramach tej samej wyceny jednostkowej?

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 9:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach:
a/ SIWZ - Rozdział XI pkt 2 cyt. cena określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom
b/ wzór umowy § 2 ust. 2 wskazuje, iż rozliczenie robót nastąpi obmiarem powykonawczym
c/ pkt 9 S.T. Część Ogólna - S-00.00.00 mówi o jednostkowej cenie ryczałtowej.
Prosimy o jednoznaczne określenie czy cena kontraltowa jest ceną ryczałtową czy zadanie będzie rozliczane wg ilości obmiarowych tj. faktycznie wykonanych.

Odpowiedź:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia określona przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ: Formularzu ofertowo-cenowym będzie wiążąca na czas realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom. Zapis § 2 ust. 2 załącznika nr 8: Wzór umowy został zmodyfikowany przez Zamawiającego i zamieszczony wraz z załącznikami tj.: Decyzją Starosty Bielskiego Nr 625/08 z dnia 14.04.2008 r., Decyzją Starosty Bielskiego Nr 916/08 z dnia 21.05.2008r. oraz Decyzją Wojewody Śląskiego Nr 5/08/B-B z dnia 11.06.2008r na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ.

Pytanie 10:
Lokalizacja pompowni głównej jest pod siecią SN. Prosimy o określenie technologii wykonania robót modernizacyjnych w zakresie objętym P.T.

Odpowiedź:
Prace należy wykonać według uzgodnienia z ENION S.A. nr BE/RD1/ZS/BR/50S3/07 z dnia 06.11.2007 r.,
tj. … wykonania prac ziemnych w obrębie linii napowietrznej bez użycia sprzętu o wysokim zasięgu. Uzgodnienie dołączono do dokumentacji na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ.

Pytanie 11:
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych obiektów oczyszczalni, prawdopodobnie ulegną zniszczeniu drogi wewnętrzne i wjazdowa - czy i gdzie ujmować ewentualne koszty napraw, odbudów w/w elementów.

Odpowiedź:
Koszty napraw i odbudowy dróg wewnętrznych i wjazdowych, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że ulegną zniszczeniu należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie 12:
Wskazany w opisie technicznym w pkt 6 dostawca pompowni tj. PWP Katowice Sp. z o.o. nie podejmuje się opracowania oferty cenowej na zakres objęty przedmiotem zamówienia, gdyż dane obecnie podane w S.T. dla pompowni P1 odbiegają od parametrów pierwotnie proponowanych przez w/w dostawcę o innym wyposażeniu technologicznym. W nawiązaniu do wymagań szczegółowych w S.T. S-06.01.03 ppky 2.1 a dot: kompletu dostawy urządzeń jednej firmy, prosimy o podanie innych dostawców, których kompletna oferta spełniałaby wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:
W/w rozbieżności zapisów zostały zmodyfikowane przez Zamawiającego w dniu 10.07.2008 r. i załączone na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ.

Pytanie 13:
Dot: Zasilania i sterowania przepompowni ścieków

Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa S-06.01.04 pkt 5:
- prosimy o uściślenie zapisów zawartych w pkt j.w.
- zasilanie pompowni P1 ma być zrealizowane przez AQUA w Bielsku-Białej - pakt 5.3
- jaki zakres robót elektrycznych ma być ujęty w poz. Przedmiaru 13.4 w nawiązaniu do S.T. wskazanej w poz. przedmiaru Nr S. 05.01 01 dot: innych robót /odbudowa nawierzchni dróg i chodników/. Tu wyraźnie zostały pomylone branże.

Odpowiedź:
- Specyfikacja techniczna szczegółowa S-06.01.04 pkt 5 została zmodyfikowana przez Zamawiającego w dniu 10.07.2008 r. i załączona na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ. Określa ona min. wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych (pkt 5), w tym również wykonania zasilania pompowni w energię elektryczną (pkt 5.3).
- Co do całego zakresu robót, które należy ująć w poz. przedmiaru nr 13.4 należy odnieść się do specyfikacji technicznej szczegółowej S-06.00.00, a nie jak błędnie podano w przedmiarze do S-05.01.01.
- Jeśli chodzi o zakres robót elektrycznych ujętych w poz. przedmiaru 13.4 należy odnieść się do specyfikacji technicznej S-06.01.04 (do wersji poprawionej).


:::   09.07.2008r.   :::     

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa sieci kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów - Gmina Bestwina":

W rozdziale VI SIWZ "Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców" w pkt.6 zapisany jest warunek, który mówi, że należy dołączyć:
"Wykaz zrealizowanych, jako główny wykonawca: co najmniej jedno zadanie, w okresie ostatnich pięciu lat o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem, wg zał. nr 4. Jako zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia Zamawiający rozumie:
- wykonanie sieciowych inwestycji liniowych podziemnych o długości co najmniej 3500 m wraz z przejściami pod przeszkodami (np. przewierty pod drogami, ciekami wodnymi lub torami kolejowymi),
- budowę pompowni ścieków.

Pytanie 1:
Czy warunek dotyczący długości i wartości w/w przykładowych prac musi wynikać z jednej referencji, czy też można wyodrębnić kilka zadań i połączyć referencje tak aby ich łączna suma dała wymagany zakres?

Odpowiedź:
Warunek dotyczący długości w/w przykładowych prac musi wynikać z wykonania jednego zadania dotyczącego budowy sieci o długości co najmniej 3500 mb, popartego referencją.

Pytanie 2:
Czy warunek dotyczący sieciowych inwestycji liniowych będzie spełniony jeżeli w zał. nr 4 wykaże się oddzielnie zadania związane z  budową sieci liniowych dł. 3500 mb oraz zadania związane z przekroczeniem przeszkód terenowych (tj. przewierty pod drogami, ciekami itp.)

Odpowiedź:
Tak, warunek dotyczący sieciowych inwestycji liniowych będzie również spełniony jeżeli w zał. nr 4 wykaże się oddzielnie zadanie związane z budową sieci liniowych o długości co najmniej 3500 m oraz zadanie związane z przekroczeniem przeszkód terenowych (np. przewierty pod drogami, ciekami itp.).

Pytanie 3:
Czy warunek budowy pompowni ścieków można uznać jako równoważny z budową pompowni wód powierzchniowych?

Odpowiedź:
Tak, warunek budowy pompowni ścieków będzie uznany za równoważny z budową pompowni wód powierzchniowych.Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/07/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Konsorcjum Firm:
1. REZBUD PUH Eugeniusz Rezik
 43-512 Janowice ul. Janowicka 75 - Partner główny

2. PK "KOMBEST" Sp. z o.o.
43-512 Bestwina ul. Plebańska 12

3. AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.
 43-300 Bielsko-Biała ul. W. Witosa 118


Cena oferty :

bez VAT:  1 603 115,25 zł
słownie:  jedenmilionsześćsettrzytysiącestopiętnaściezłotych 25/100

z VAT:  1 955 800,61 zł
słownie:  jedenmiliondziewięćsetpięćdziesiątpięćtysięcyosiemsetzłotych 61/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 547[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl