Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - "Wykonanie nawierzchni asfaltowej - ul. Jagodowa w Kaniowie"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi  na ul. Jagodowej w Kaniowie.

2. Zakres prac - opis robót:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych /drogi/ w terenie równinnym,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
 • wykonanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/25 mm, grubość warstwy 8 cm po zagęszczeniu /10% pow./,
 • ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład,
 • mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu, wraz z oblaniem krawędzi jezdni asfaltem,
 • uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0/25 mm, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu /włączenia do drogi głównej/,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego j.w. lecz na zjazdach do posesji,
 • wykonanie warstwy ścieralnej j.w. na zjazdach do posesji,
 • ustawienie słupków z rur stalowych O 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami,
 • przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A-7 folia odblaskowa II generacji,
 • wykonanie operatu geodezyjnego, powykonawczego wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.

3. Zamówienie należy wykonać w oparciu o przedmiar robót, szczegółową specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

4. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.23.32.20-7.
  
5. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 

6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.

Termin składania ofert:2008-06-24 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-06-24 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31-07-2008 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 7,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 166[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 34[kB]
- Kosztorys ofertowy -   dokument PDF - rozmiar 41[kB]
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -   dokument PDF - rozmiar 94[kB]
- Przedmiar Robót -   dokument PDF - rozmiar 38[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.8[MB]

 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


     18.06.2008r.     

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej - ul. Jagodowa w Kaniowie":

Pytanie 1:
W przedmiarze robót w poz 8:  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego w-wa dolna gr. 20 cm po zagęszczeniu /włączenia do drogi głównej/ - 89 m2. W opisie przedmiotu zamówienia rodz. III  specyfikacji - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 5 cm /włączenia do drogi głównej/.

Odpowiedź:
Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót: warstwę dolną
gr. 20 cm po zagęszczeniu /włączenia do drogi głównej/ - 89 m 2.

Pytanie 2:
W przedmiarze robót brak jest pozycji ułożenia 5 cm w-wy ścieralnej na pow. 89 m2 (włączenia do drogi głównej).

Odpowiedź:
Włączenie do drogi głównej tj. ul. Czechowickiej jest ujęte w poz. 6 przedmiaru robót.

Pytanie 3:
Brak pozycji oczyszczenia podbudowy przed skropieniem na całej powierzchni drogi, docinania nawierzchni na włączeniach do istniejącej i rozebrania nawierzchni w tych miejscach .

Odpowiedź:
Inwestor uznał, że na świeżo wykonanej istniejącej podbudowie nie ma potrzeby wykonania jej oczyszczenia przed skropieniem. Natomiast nową nakładkę należy dołączyć do istniejącej jezdni bez docięcia nawierzchni.

Pytanie 4:
Czy wykonanie operatu geodezyjnego, powykonawczego wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych obejmuje odtwarzanie granic?(kamieni granicznych i jaka ilość)?

Odpowiedź:
Należy wykonać wyłącznie operat geodezyjny wykonanej drogi.Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/06/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. w Katowicach
ul. Miedziana 5
40-321 Katowice

Cena oferty:

bez VAT:  66 483,45 zł
słownie:  sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote  45/100

z VAT:  81 109,81 zł
słownie:  osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć złotych  81/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -
  
  dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl