Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: ZP341/04/08 Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka - zlewnia 2 A"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - ETAP I - w sołectwie Bestwinka - zlewnia 2 A.

Jest to pierwszy etap zadania: "Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka", planowanego współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną, a w zakres wykonania wchodzą:
- sieci główne Φ 200 (PCW) - dł. 169 mb,
- przyłącza Φ 160 (PVC) - dł. 15 mb,
- przykanaliki Φ 160 (PVC) - dł. 10mb.

Termin składania ofert:2008-05-19 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-05-19 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:19.12.2008r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny:
Cena - 100%
Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 20,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 151[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 40[kB]
- Specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 1.8[MB]
- Przedmiar robót -   dokument PDF - rozmiar 382[kB]
- BIOZ -   dokument PDF - rozmiar 298[kB]
- Plan sytuacyjny -   dokument PDF - rozmiar 172[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.2[MB]

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) - przetarg nieograniczony - ZP341/04/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

INSTAL Zakład Usługowy
Edward i Emil Cymorek

Pierściec ul. Graniczna 22
43-430 Skoczów

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -
  
  dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl