Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zapytanie o cenę : "Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków mieszkalnych na terenie gminy Bestwina w roku 2007"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków mieszkalnych na terenie gminy Bestwina w roku 2007.
  2. W zakres usługi wchodzi:
    a. Odbiór od mieszkańców gminy Bestwina odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości około 50 Mg z 30 budynków,
    b. Transport i przekazanie w/w odpadów na składowisko odpadów upoważnione do odbioru unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Termin składania ofert:2007-09-12 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-09-12 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:do 15.10.2007r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.
Kryteria oceny:
Cena - 100%
Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg w trybie zapytania o cenę
ZP 341/19/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Firma Remontowo-Budowlana
mgr inż. Radosław Rokosz
"RAGAR"
Os. 1000 - lecia 35/16
34-610 Kraków

Cena oferty :

cena bez VAT: 349,53 zł / wywóz 1 Mg odpadów
słownie:  trzystaczterdzieścidziewięćzłotych 53/100

cena z VAT: 374,00 zł
słownie:  trzystasiedemdziesiątczteryzłote  00/100

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru - cenę.

Zamawiający w trakcie postępowania nie odrzucił i nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adresy Wykonawców

Cena oferty brutto

Uzyskana ilość punktów

 

1.

Firma Remontowo - Budowlana "RAGAR"

mgr inż. Radosław Rokosz

os. 1000 Lecia 35/16

31 - 610 Kraków

374,00 / wywóz 1 Mg odpadów

100

 

2.

SITA Zakład Oczyszczania Miasta Spółka Akcyjna

ul. Gazownicza 38

43-300 Bielsko-Biała

499,69 / wywóz 1 Mg odpadów

75

 

- Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego -   dokument PDF - rozmiar 885[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl