Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bestwina do szkół w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej. Trasa przejazdu:
a. miejsca zbiórek dzieci (przystanek Bielsko-Biała "Sosna" oraz Bestwina, Bestwinka i Kaniów,
b. Szkoła Specjalna przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach,
c. Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Brodzieńskiego w Bielsku-Białej.

Dowóz do szkół (ok. godz. 700 - 800)  oraz odbiór (ok. godz. 1400 - 1500) odbywać się będą zgodnie z poszczególnymi rozkładami zajęć, a godz. doprecyzowane zostaną w umowie podpisanej z Wykonawcą.  
Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie ich dowozu oraz przywozu ze szkoły.

Miejsce wykonywania usług: Gmina Bestwina, sołectwa Kaniów, Bestwinka, Bestwina, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice,  powiat bielski, województwo śląskie.

Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 60.11.50.00-7, 60.11.34.00-7

Termin składania ofert:2007-08-01 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-08-01 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do 30.06.2009 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument DOC - rozmiar 88[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 19 [kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego -   dokument PDF - rozmiar 336[kB]

lub

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.   
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.
Kontakt (032) 215 77 07,  fax. (032) 215 77 12 - Ewa Mazur

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku ze zm.) - przetarg nieograniczony - ZP341/18/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Usługi Transportowe Mechanika i Elektromechanika 

"TK TRANS" Krzysztof Tworek

ul. Włókiennicza 4

43-500 Czechowice-Dziedzice

 

Cena oferty:         

bez VAT:     1,50 zł / za 1 km trasy przewozu

słownie:        jeden złoty 50/100

 

z VAT:          1,61 zł / za 1 km trasy przewozu

słownie:         jeden złoty 50/100

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wszystkim kryteriom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy Wykonawców

 

Cena oferty brutto

 

Uzyskana ilość punktów

 

 

1.

Usługi Transportowe Mechanika i Elektromechanika "TK TRANS" Krzysztof Tworek

ul. Włókiennicza 4

43-500 Czechowice-Dziedzice

 

 

1,61 zł / za 1 km trasy przewozu

 

 

100

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego dokument PDF - rozmiar 86[kB]
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl