Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Wymiana sieci wodociągowej: Bestwina ul. Bialska - ul. Zielona - etap III
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej - ciągi główne, w rejonie ulicy Podzamcze, Studziennik
w sołectwie  Bestwina, w gminie Bestwina.

2. Zakres:

PE Ø 110 -  1 313,0 mb
PE Ø  90 -     772,0 mb
PE Ø  63 -     214,0 mb

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     45.23.13.00 - 8.

4. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej , Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

5. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw : sołectwo Bestwina, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2007-07-20 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-07-20 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do 31.03.2008 r.
Wadium: 12 000,00zł
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 160[kB]
- Przedmiar Robót -   dokument PDF - rozmiar 700[kB]
- Specyfikacja Techniczna -   dokument PDF - rozmiar 2 080[kB]
- Załączniki : profile -   archiwum ZIP - rozmiar 6 731 [kB]
- Załączniki : Mapy zagospodarowania terenu -   archiwum ZIP
- rozmiar 4 729 [kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 46 [kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego -   dokument PDF
- rozmiar 56[kB]

Lub

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  20,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt (032) 215 77 07,  fax. (032) 215 77 12 - Ewa MazurPytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


     13.07.2007r.     

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej: Bestwina
ul. Bialska - ul. Zielona - etap III":

Pytanie 1:
W jakim procencie inwestycja jest przeznaczona dla budownictwa mieszkaniowego,
a w jakim dla pozostałego w celu określenia prawidłowej stawki VAT?

Odpowiedź:
Roboty wykonane w ramach inwestycji pn. " Wymiana sieci wodociągowej: Bestwina
ul. Bialska - ul. Zielona-etap III" są w całości związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

Pytanie 2:
W dołączonym przedmiarze robót jest mowa o montażu 8 szt. hydrantów, a w projekcie jest 11 szt.
Prosimy o podanie ile hydrantów należy przyjąć do obliczenia ceny ofertowej?

Odpowiedź:
Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć 11 szt. hydrantów.

Pytanie 3:
Jaki należy naliczyć VAT do w/w inwestycji?

Odpowiedź:
Odpowiedz jak w pytaniu 1.Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku ze zm.) - przetarg nieograniczony - ZP341/17/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Konsorcjum Firm:

"REZBUD" PUH Eugeniusz Rezik

ul. Janowicka 75, 43-512 Janowice

Przedsiębiorstwo Komunalne  "KOMBEST" Sp. z o.o.

ul. Plebańska 12, 43-512 Bestwina

 

Cena oferty:         

bez VAT:                270 803,79 zł

słownie:                 dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzy złote 79/100

 

z VAT:                   289 760,06 zł

słownie:                 dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt  złotych 06/100

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wszystkim kryteriom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru - cenę.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy Wykonawców

 

Cena oferty brutto

 

Uzyskana ilość punktów

 

 

1.

"ZRIB" Zygmunt Seweryn

ul. Szkolna 6

34-312 Międzybrodzie Bialskie

 

 

184 374,32 zł

 

 

0

 

2.

"AQUA-SYSTEM"
Sp. z o.o.

ul. W. Witosa 118

43-300 Bielsko-Biała

 

404 937,04 zł

 

72

 

3.

HYDRO-INSTAL ZIS

Stroński-Homa Spółka Jawna

43-391 Mazańcowice 178

 

319 213,31 zł

 

91

 

4.

ZRI "WODPOL"
Włoch i Marszałek Spółka Jawna

ul. Ks. Pr. ST. Słonki 24

34-300 Żywiec

 

 

397 576,81 zł

 

 

73

 

5.

Konsorcjum Firm "REZBUD" PUH Eugeniusz Rezik -PK"KOMBEST"
Sp. z o.o.

ul. Plebańska 12

43-512 Bestwina

 

 

 

289 760,06 zł

 

 

 

100

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego dokument PDF - rozmiar 86[kB]
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl