Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - "Wykonanie remontu chodnika w Janowicach przy ul. Janowickiej"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika przy ul. Janowickiej w sołectwie Janowice w gminie Bestwina.

2. Powierzchnia chodnika: 687 m2.

3. Zakres prac:
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów rozbiórki  na odległość do 2 km,
- rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem  materiałów na odl. do 2 km,
- ręczne rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów
z rozbiórki na odl. 2 km,
- mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm,
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 6 cm z odwozem na odległość do 2 km,
      - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów do 2 km,
- koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 20 cm,
      - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika wykonywane mechanicznie,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa górna, grubość po zagęszczeniu
10 cm,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22/ na płask/ wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15 - krawężnik najazdowy,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10,
- wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej - grafit - czerwona na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione pisakiem, kostka typ krakowski,
- regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem,
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,
- regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa betonem,
- uszczelnienie powierzchni pobocza mata antyerozyjną,
- uzupełnieni poboczy wysiewka kamienną,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, 
- wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.

4. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.23.31.61-5.
  
5. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 

6. Wykonawca nie może powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:2007-06-04 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-06-04 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:2007-07-06
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 6,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

 

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 142[kB]
- Przedmiar Robót -   dokument PDF - rozmiar 53[kB]
- Kosztorys Ofertowy -   archiwum ZIP - rozmiar 47[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 24 [kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego -   dokument PDF - rozmiar 567[kB]

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/14/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" PUH
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

Cena oferty:  

bez VAT:  75 864,82 zł
słownie:  siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 82/100

z VAT:   92 555,08 zł
słownie:   dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 08/100

 

 

- Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego - dokument PDF - rozmiar 168[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl