Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zapytanie o cenę : "Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Bestwina w latach 2007-2008"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Bestwina w latach 2007- 2008.
Powyższe czynności obejmować będą swym zasięgiem teren gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów).

2. W zakres usługi wchodzi:

a. koszenie trawników,
b. pielęgnacja trawników dywanowych,
c. grabienie liści i zanieczyszczeń (wraz z wywozem na składowisko odpadów),
d. koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,
e. utrzymanie krzewów - żywopłotów.

Termin składania ofert:2007-04-26 10:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-04-26 10:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31.12.2008r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/12/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Budownictwa Inżynieryjno-Komunalnego S.C.
Ul. Plebańska 21
43-512 Bestwina

Cena oferty :

a. Wygrabienie liści i zanieczyszczeń (wg załącznika A, pkt I)  - krotność: 2 razy w roku

cena bez VAT: 12 375,00 zł
słownie:  dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100

cena z VAT: 12 746,25 zł
słownie:  dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 25/100

b. Ręczne koszenie trawy (wg załącznika A, pkt II) - krotność: 6 razy w roku

cena bez VAT: 104 835,00 zł
słownie:  sto cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100

cena z VAT: 107 980,05 zł
słownie:  sto siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 05/100
c. Mechaniczne koszenie trawy (wg załącznika A, pkt III) - krotność: 3 razy w roku

cena bez VAT: 11 250,00 zł
słownie:  jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100

cena z VAT: 11 587,50 zł
słownie:  jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100

d. Koszenie chwastów  i jednorocznych samosiewów (wg załącznika A, pkt IV) - krotność: 2 razy
w roku

cena bez VAT: 7 500,00 zł
słownie:  siedem tysięcy pięćset złotych 00/100

cena z VAT: 7 725,00 zł
słownie:  siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100

e. Pielęgnacja trawników dywanowych (wg załącznika A, pkt V) - krotność: 10 razy w roku

cena bez VAT: 44 250,00 zł
słownie:  czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100

cena z VAT: 45 577,50 zł
słownie:  czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100

f. Pielęgnacja krzewów - żywopłotów (wg załącznika A, pkt VI) - krotność: 1 raz w roku

cena bez VAT: 1 350,00 zł
słownie:  jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100

cena z VAT: 1 390,50 zł
słownie:  jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych 50/100

 

- Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego - dokument PDF - rozmiar 257[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl