Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - "Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Młyńska w Kaniowie"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Młyńskiej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

2. Powierzchnia ulicy: 717 m2.

3. Zakres prac:
- mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm,
- ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z klińca kamiennego, zagęszczonego mechanicznie, grubość warstwy do 5 cm,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV,
- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi z oblaniem krawędzi asfaltem,
- uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie,
- wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.

4. Zamówienie należy wykonać w oparciu o szczegółową specyfikację techniczną na wykonanie nakładki asfaltowej ul. Młyńskiej w Kaniowie, gmina Bestwina, stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

5. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.23.32.20-7.
  
6. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 

7. Wykonawca nie może powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:2007-04-26 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-04-26 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31-05-2007r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 6,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

 

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 170[kB]
- Przedmiar Robót -   dokument PDF - rozmiar 912[kB]
- Kosztorys Ofertowy -   archiwum ZIP - rozmiar 47[kB]
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 3 635[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 16 678[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego -   dokument PDF - rozmiar 68[kB]

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/11/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


PPHU "ASFALTOR" S.C.
Tadeusz Paździora & Adam Kruczek
ul. Kaniowska 23
43-502 Czechowice-Dziedzice


Cena oferty:  

bez VAT:  31 630,80 zł
słownie:  trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych 80/100

z VAT:  38 589,58 zł
słownie:  trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100

 

- Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego - dokument PDF - rozmiar 165[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl