Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zamówienie z wolnej ręki: "Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Ukształtowanie bryły składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

2. Zakres prac:

a. ukształtowanie bryły składowiska odpadów i terenu sąsiadującego ze składowiskiem,
b. utrzymanie czystości dróg dojazdowych (droga gruntowa oraz technologiczna z płyt betonowych),
c. budowa trzech studni odgazowujących,
d.  obsługa geodezyjna.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.24.35.10 - 0  

Termin składania ofert:0000-00-00 00:00:00
Miejsce składania ofert:
Termin otwarcia:0000-00-00 00:00:00
Miejsce otwarcia:
Termin realizacji:30.11.2007 r.
Wadium:
Dodatkowe uwagi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Zamówienie z wolnej ręki, stosownie do przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) ZP 341/09/2007, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Firma "FRANCUZ"
ul. Nad Białką 12
43 - 503 Czechowice-Dziedzice
 

Cena oferty:

cena bez VAT : 487 704,92 zł
słownie : czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote 92/100

cena z VAT : 595 000,00 zł
słownie : pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100

Termin wykonania zamówienia : 30.11.2007 r.
Gwarancja : 36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl