Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sportowej i ul. św. Floriana w Bestwince - ETAP II
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej - ciągi główne, w rejonie ulicy Sportowej, Św. Floriana, Zagrodniej, Tulipanów, Ślosarczyka w sołectwie  Bestwinka, w gminie Bestwina.

2. Zakres prac:
PE Ø110 -  4 530,1 mb
PE Ø  90 -     497,7 mb
PE Ø  63 -     919,8 mb
PE Ø  40 -     322,8 mb

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     45.23.13.00 - 8.

4. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej , Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

5. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :sołectwo Bestwinka, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2007-04-02 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-04-02 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do 31.01.2008 r.
Wadium: 30 000,00zł
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 50zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur


 Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 170[kB]
- Przedmiar -   dokument PDF - rozmiar 912[kB]
- Załączniki_1 -   archiwum ZIP - rozmiar 47[kB]
- Załączniki_2 -   archiwum ZIP - rozmiar 3 635[kB]
- Szegółowa specyfikacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 16 678[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego -   dokument PDF - rozmiar 68[kB]

 


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.

- Modyfikacja SIWZ - dokument PDF - rozmiar 68[kB]


 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


21.03.2007r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej  w rejonie ul. Sportowej i ul. Św. Floriana w Bestwince - ETAP II":

1. Pytanie:
Czy będą respektowane referencje na wykonanie sieci gazociągowych - (wykonanych z rur PE)?

Odpowiedź:
TAK

2. Pytanie:
Zgodnie z  zapisem rozdziału VIII pkt 4 SIWZ kosztorysy ofertowe należy opracować metodą kalkulacji szczegółowej, przy czym nie może ulec zmianie kwalifikacja pozycji przedmiarowych oraz ilości jednostek przedmiarowych.
W związku z powyższym prosimy o określenie, jaką metodą jest przewidziane łączenie rur PE 80 SDR 11 Ø 110, 90, 63, gdyż w przedmiarze robót (kosztorysie ślepym) jest napisane metoda elektrooporowa z użyciem muf elektrooporowych, natomiast w opisie specyfikacji technicznej jest zastosowana metoda zgrzewania doczołowa.

Odpowiedź:
Należy przyjąć metodę określoną w przedmiarze robót tj. metodę elektrooporową z użyciem muf elektrooporowych.

3. Pytanie:
W jakim procencie inwestycja jest przeznaczona dla budownictwa mieszkaniowego, a w jakim dla pozostałego, w celu określenia prawidłowej stawki VAT?

Odpowiedź:
Na obecnym etapie prowadzenia inwestycji nie jesteśmy w stanie określić w jakim stopniu inwestycja dotyczy infrastruktury mieszkaniowej, a w jakim stopniu pozostałej.
Powołując się jednakże na interpretację zawartą w Wyroku Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 8 lutego 2005 roku  (I SA/GI 1179/05) uważamy, że w roku 2007 podatek VAT w wysokości 7 % winien być naliczony dla całości inwestycji.


22.03.2007r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej  w rejonie ul. Sportowej i ul. Św. Floriana w Bestwince - ETAP II":

1. Pytanie:
Prosimy o podanie procentowego udziału infrastruktury towarzyszącej służącej budownictwu mieszkaniowemu na w/wym zadania.

Odpowiedź:
Na obecnym etapie prowadzenia inwestycji nie jesteśmy w stanie określić w jakim stopniu inwestycja dotyczy infrastruktury mieszkaniowej, a w jakim stopniu pozostałej. Powołując się jednakże na interpretację zawartą w Wyroku Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 8 lutego 2005 roku  (I SA/GI 1179/05) uważamy, że w roku 2007 podatek VAT w wysokości 7 % winien być naliczony dla całości inwestycji.

2. Pytanie:
W dołączonym przedmiarze robót w pozycji 5.15 i 5.16 jest mowa o trójniku bez sprecyzowania o jaki typ chodzi. Prosimy o określenie rodzaju trójnika.

Odpowiedź:
W pozycji 5.15 trójnik  Ø 90/90 typ PE.
W pozycji 5.16 trójnik Ø 63/63 typ PE.

3. Pytanie:
W dołączonym przedmiarze robót w pozycji 5.26, 5.27 i 5.28 jest mowa o mufie bez sprecyzowania o jaki typ chodzi. Prosimy o określenie rodzaju mufy.

Odpowiedź:
W pozycji 5.26, 5.27 i 5.28  zastosować mufy typ VAVIN.

4. Pytanie:
W rozdziale VI Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w pkt 7 Zamawiający wymaga od wykonawców wykazu zrealizowanych co najmniej dwóch prac w okresie ostatnich pięciu lat o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem, tj. zadania te winny zawierać takie średnice rur PE, jakie występują w niniejszym zadaniu. W związku z tym czy w/w wykazie dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału muszą być wymienione wszystkie występujące średnice i brak jednej z nich powodować będzie wykluczenie, czy też Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału gdy w wykazie zawarte będą takie średnice rur PE, jakie występują w niniejszym zadaniu tj. np. średnica Ø 110 i Ø 40 lub  Ø 110 i Ø 63.

Odpowiedź:
W referencjach lub protokołach odbioru winny być zawarte wszystkie średnice rur PE jakie występują w niniejszym zadaniu tj. Ø 110, 90, 63, 40, przy czym średnice te nie muszą występować równocześnie w każdej referencji czy protokole odbioru.Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/08/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Konsorcjum Firm:

"REZBUD" PUH Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75, 43-512 Janowice

Przedsiębiorstwo Komunalne  "KOMBEST" Sp. z o.o.
ul. Plebańska 12, 43-512 Bestwina

Uzasadnienie wyboru:
Jest to oferta najkorzystniejsza wśród ofert nie podlegających odrzuceniu w niniejszym  postępowaniu przetargowym.

Cena oferty:  

bez VAT:   698 472,49 zł
słownie:  sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 49/100

z VAT:  747 365,56 zł
słownie:  siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 56/100

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl