Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - "Przebudowa przełomów typu średniego oraz typu ciężkiego na ciągach dróg gminnych w gminie Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa przełomów typu średniego oraz typu ciężkiego na ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zleceń Zamawiającego.

2. Zamówienie należy wykonać w oparciu o szczegółową specyfikację techniczną na przebudowę przełomów drogowych typu ciężkiego i typu średniego, stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

3. Przełomy typowane do przebudowy, technologia robót oraz termin wykonania określane będą każdorazowo odrębnym protokołem sporządzonym na podstawie wizji w terenie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. 

4. W zależności od typu przełomu (średni lub ciężki) prace polegać będą na:

przełomy średnie

 

przełomy ciężkie

Obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni

Obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni

Wydobycie i usunięcie gruntu wątpliwego

Wydobycie i usunięcie gruntów wysadzinowych oraz gruntów wątpliwych

Wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV

Wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm po zagęszczeniu

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10cm po zagęszczeniu

Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 mm, grubość po zagęszczeniu 6cm

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2

 

Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16mm, grubość po zagęszczeniu 6cm

Termin składania ofert:2007-03-07 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-03-07 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31.12.2007r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:

Cena - 90%
Gwarancja - 10%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 6,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 148[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 41[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 226[kB]

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg nieograniczony ZP 341/07/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice


Cena oferty:

1. Przełomy średnie:

a. obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni [ 1m2 ]

bez VAT: 5,00 zł
słownie: pięć złotych 00/100

z VAT: 6,10 zł
słownie: sześć złotych 10/100

b. wydobycie i usunięcie gruntu wątpliwego [ 1m2 ]

bez VAT: 10,00 zł
słownie:  dziesięć złotych 00/100

z VAT: 12,20 zł
słownie:  dwanaście złotych 20/100

c. wykonanie koryta w
gruncie kategorii II - IV [ 1m2 ]

bez VAT: 22,00 zł
słownie:  dwadzieścia dwa złote 00/100

z VAT: 26,84 zł
słownie:  dwadzieścia sześć złotych 84/100

d. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu [ 1m2 ]

bez VAT: 12,00 zł
słownie:  dwanaście złotych 00/100

z VAT: 14,64 zł
słownie:  czternaście złotych 64/100

e. skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2 [ 1m2 ]

bez VAT: 2,50 zł
słownie: dwa złote 50/100

z VAT: 3,05 zł
słownie: trzy złote 05/100

f. ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
0/16 mm, grubość po zagęszczeniu 6cm [ 1m2 ]

bez VAT: 58,00 zł
słownie:  pięćdziesiąt osiem złotych 00/100

z VAT: 70,76 zł
słownie:  siedemdziesiąt złotych 76/100

 

2. Przełomy ciężkie:

a. obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni [ 1m2 ]

bez VAT: 5,00 zł
słownie:  pięć złotych 00/100

z VAT: 6,10 zł
słownie:  sześć złotych 10/100

b. wydobycie i usunięcie gruntów wysadzinowych oraz gruntów wątpliwych [ 1m2 ]

bez VAT: 10,00 zł
słownie:  dziesięć złotych 00/100

z VAT: 12,20 zł
słownie:  dwanaście złotych 20/100

c. wykonanie koryta w gruncie
kategorii II - IV [ 1m2 ]

bez VAT: 32,00 zł
słownie:  trzydzieści dwa złote 00/100

z VAT: 39,04 zł
słownie:  trzydzieści dziewięć złotych 04/100

d. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu [ 1m2 ]

bez VAT: 20,00 zł
słownie:  dwadzieścia złotych 00/100

z VAT: 24,40 zł
słownie:  dwadzieścia cztery złote 00/100

e. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm po zagęszczeniu [ 1m2 ]

bez VAT: 12,00 zł
słownie:  dwanaście złotych 00/100

z VAT: 14,64 zł
słownie:  czternaście złotych 64/100

f. skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2 [ 1m2 ]

bez VAT: 2,50 zł
słownie:  dwa złote 50/100

z VAT: 3,05 zł
słownie:  trzy złote 05/100

g. ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
0/16 mm, grubość po zagęszczeniu 6cm [ 1m2 ]

bez VAT: 58,00 zł
słownie:  pięćdziesiąt osiem złotych 00/100

z VAT: 70,76 zł
słownie:  siedemdziesiat złotych 76/100

 

Gwarancja: 36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl