Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych oraz technologią powierzchniowego utrwalania na terenie Gminy Bestwina w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

a) Prace remontu cząstkowego polegać będą na :
 - obcięciu istniejącego asfaltu, rozbiórce istniejącej nawierzchni wraz z usunięciem destruktu,
 - oczyszczeniu i skropieniu emulsją dna nawierzchni,
 - ułożenie nawierzchni asfaltowo-betonowej 0/16 mm, grubość po zagęszczeniu 3 cm, 4 cm
    lub 5 cm,
 - oblaniu krawędzi emulsją asfaltową i obsypaniu grysem.

b) Prace remontu cząstkowego emulsją asfaltową polegać będą na:
 - oczyszczeniu w miejscu planowanego remontu,
 - skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, zasypaniu grysem.

2. W zależności od stopnia uszkodzenia poszczególnych części nawierzchni stosować należy następujące grubości masy bitumicznej: 3cm, 4cm, 5cm. Grubość masy każdorazowo uzgadniana będzie z Inspektorem nadzoru.

Termin składania ofert:2007-03-06 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-03-06 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31.12.2007r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny:
Cena - 90%
Gwarancja - 10%


Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości 7 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 223[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 56[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 140[kB]

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg nieograniczony ZP 341/06/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.
Eugeniusz Rezik
Ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

Cena oferty:

1. Remont cząstkowy dróg gminnych:

a) Obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z usunięciem
destruktu (1 m2):

bez VAT: 5,00 zł
słownie:  pięć złotych 00/100

z VAT: 6,10 zł
słownie:  sześć złotych 10/100

b) Oczyszczenie i skropienie emulsją dna nawierzchni
(1 m2):

bez VAT: 2,50 zł
słownie:  dwa złote 50/100

z VAT: 3,05 zł
słownie:  trzy złote 05/100

c) Ułożenie nawierzchni asfaltowo-betonowej
0/16 mm, grubość po zagęszczeniu 3 cm (1 m2):

bez VAT: 29,00 zł
słownie:  dwadzieścia dziewięć złotych 00/100

z VAT: 35,38 zł
słownie:  trzydzieści pięć złotych 38/100

d) Ułożenie nawierzchni asfaltowo-betonowej
0/16 mm, grubość po zagęszczeniu 4 cm (1 m2):

bez VAT: 40,00 zł
słownie:  czterdzieści złotych 00/100

z VAT: 48,80 zł
słownie:  czterdzieści osiem złotych 80/100

e) Ułożenie nawierzchni asfaltowo-betonowej
0/16 mm, grubość po zagęszczeniu 5 cm (1 m2):

bez VAT: 48,00 zł
słownie:  czterdzieści osiem złotych 00/100

z VAT: 58,56 zł
słownie:  pięćdziesiat osiem złotych 56/100

f) Oblanie krawędzi emulsją asfaltową i obsypanie grysem 0-4 mm (1 m2):

bez VAT: 4,00 zł
słownie:  cztery złote 00/100

z VAT: 4,88 zł
słownie:  cztery złote 88/100

 

2. Remont cząstkowy emulsją asfaltową:

a)  Oczyszczenie w miejscu planowanego remontu
(1 m2):

bez VAT: 1,50 zł
słownie:  jedenzłoty 50/100

z VAT: 1,83 zł
słownie:  jedenzłoty 83/100

b) Jednokrotne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, zasypanie grysem (1 m2):

bez VAT: 11,00 zł
słownie:  jedenaściezłotych 00/100

z VAT: 13,42 zł
słownie:  trzynaściezłotych 42/100.

 

Okres gwarancji: 18 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl