Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - "Remont dróg gruntowych na terenie gminy Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gruntowych na terenie gminy Bestwina; w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

2. Prace remontowe polegać będą na:

a. zakupie klińca oraz tłucznia wapiennego,
b. mechanicznym korytowaniu, oczyszczeniu i ścinaniu istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z załadunkiem materiału i odwozem na odległość 2 km, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża,
c. uzupełnianiu podbudowy klińcem lub tłuczniem wapiennym z dowozem materiału i zagęszczeniu podłoża.

3. Zakupywany kliniec oraz tłuczeń wapienny winien spełniać określone parametry:

 - kliniec - granulacja (mm) 6-31,5,
 - tłuczeń - granulacja (mm) 31,5 - 63

  • nasiąkliwość 2%
  • mrozoodporność  0,6%
  • ścieralność do 30%

4. O konieczności wykonania zadania (remoncie wyznaczonych odcinków dróg) Wykonawca będzie powiadamiany w formie zleceń.

Termin składania ofert:2007-02-21 10:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-02-21 10:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31.12.2007r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 8,00 zł.

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 138[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 1106[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 210[kB]

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U.z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg nieograniczony ZP 341/05/07 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

PUH Adam Roj
ul. Sportowa 33
43-512 Bestwinka

Cena oferty:

1. Cena za mechaniczne korytowanie, oczyszczenie i ścinanie istniejącej podbudowy tłuczniowej
 wraz z załadunkiem materiału i odwozem na odległość 2 km, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
 (cena za 1 m2):

a. grubość warstwy - 10 cm:

bez VAT: 1,65 zł
słownie: jeden złoty i 65/100
z VAT: 1,76 zł
słownie: jedenzłoty i 76/100

b. za każde 5 cm powyżej grubości warstwy 10 cm:

bez VAT: 0,30 zł
słownie: zero złotych i 30/100
z VAT: 0,32 zł
słownie: zero złotych i 32/100

2. Cena za uzupełnienie podbudowy klińcem lub tłuczniem wapiennym, dowozem materiałów
i zagęszczeniem (cena za 1 m2):

a. grubość warstwy - 5 cm:

bez VAT:  8,68 zł
słownie:  osiem złotych i 68/100
z VAT:  9,29 zł
słownie:  dziewięćzłotych i 29/100

b. grubość warstwy - 10 cm:

bez VAT:  13,89 zł
słownie:  trzynaściezłotych i 89/100
z VAT:  14,86 zł
słownie:  czternaściezłotych i 86/100

c. za każdy centymetr powyżej 5 cm i 10 cm grubości warstwy:

bez VAT:  1,09 zł
słownie:  jedenzłoty i 09/100
z VAT:  1,17 zł
słownie:  jedenzłoty i 17/100

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl