Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zapytanie o cenę : "Wykonywania drobnych napraw i remontów
w budynkach komunalnych oraz na drogach na terenie gminy Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonywanie robót nie przewidzianych związanych z drobnymi naprawami i remontami w budynkach komunalnych oraz na drogach na terenie gminy Bestwina.

2. Powyższe czynności obejmować będą swym zasięgiem teren gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów). Na terenie gminy Bestwina znajduje się ok. 80 km dróg gminnych, 12 budynków komunalnych oraz budynek Urzędu Gminy Bestwina.

3. O konieczności wykonania zadania Wykonawca będzie powiadamiany w formie zleceń.

4. Zakres robót będzie ustalany każdorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Termin składania ofert:2007-02-05 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-02-05 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31.12.2007r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.
Kryteria oceny:
Cena - 70%
Zysk - 30%
Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/02/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"Zakład Budownictwa Inżynieryjno-Komunalnego S.C."
Helena Buchacz, Gabriel Grygierczyk
ul. Plebańska 21
43-512 Bestwina

1. Cena oferty:

a. stawka roboczogodziny:
cena bez VAT:  20,00zł
słownie: dwadzieścia złotych 00/100
cena z VAT:  24,40zł
słownie: dwadzieścia cztery złote 40/100

b. stawka motogodziny dla pojazdu o tonażu do 2,5 t:
cena bez VAT:  60,00zł
słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100
cena z VAT:  73,20zł
słownie: siedemdziesiąt trzy złote 20/100

c. zysk za zakup i dostawę materiałów zakupywanych
   do wykonania zlecenia: 15%

2. Średnia cen z pkt 1 a, b:

cena bez VAT:   40,00zł
słownie:   czterdzieści złotych 00/100
cena z VAT:  48,80zł
słownie:  czterdzieści osiem złotych 80/100

Termin wykonania zamówienia : 31.12.2007r

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl