Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zapytanie o cenę : "Wykonywania wycen nieruchomości gruntowych, lokalowych, ustalanie wzrostu wartości nieruchomości oraz podziały na lokale"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

  • wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych,
  • wykonywanie wycen nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe),
  •  wykonywanie podziałów na lokale (pierwszy, następny),
  • ustalanie wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego.

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 1997 roku Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami).

2. Powyższe opracowania obejmować będą swym zasiągiem teren gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów).

3. O konieczności wykonania zadania (wycena nieruchomości lub podział na lokale) Wykonawca będzie powiadamiany w formie zleceń.

Termin składania ofert:2007-01-17 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2007-01-17 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31.12.2007r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/01/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"WYCENA NIERUCHOMOŚCI - PODATKI S.C. JANINA GOC I ANDRZEJ GOC"
ul. Spokojna 5
43-227 Góra

1. Cena oferty:

a) za wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej:
cena bez VAT:  200,00zł
słownie:   dwieście złotych 00/100
cena z VAT:  244,00zł
słownie   dwiescie czterdzieści cztery złote 00/100

b) za wykonanie wyceny nieruchomości lokalowej (lokale mieszkalne, użytkowe):
cena bez VAT:  150,00zł
słownie:   sto pięćdziesiąt złotych 00/100
cena z VAT:  183,00zł
słownie   sto osiemdziesiat trzy złote 00/100

c) za wydzielenie pierwszego lokalu w budynku:
cena bez VAT:  250,00zł
słownie:   dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100
cena z VAT:  305,00zł
słownie   trzysta pięć złotych 00/100

d) za wydzielenie każdego następnego lokalu w budynku:
cena bez VAT:  150,00zł
słownie:   sto pięćdziesiąt złotych 00/100
cena z VAT:  183,00zł
słownie   sto osiemdziesiat trzy złote 00/100

e) ustalanie wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego:
cena bez VAT:  400,00zł
słownie:   czterysta złotych 00/100
cena z VAT:  488,00zł
słownie   czterysta osiemdziesiat osiem złotych 00/100

2. Średnia cen z pkt 1 a, b, c, d, e:

cena bez VAT:   230,00zł
słownie:   dwieście trzydzieści złotych 00/100
cena z VAT:  280,60zł
słownie:   dwieście osiemdziesiat złotych 60/100

Termin wykonania zamówienia : 31.12.2007r

 

 - Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - format pdf  rozmiar 103[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl