Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Dostawa i montaż stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie
Zamawiający:Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwinie
ul. Kościelna 41
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i montaż stolarki okiennej PCV (łącznie 78 szt, zgodnie z zał. do siwz) oraz drzwi zewnętrznych aluminiowych w budynku OSP Bestwina. 

2. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Gmina Bestwina, sołectwo Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

3. Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 45.42.11.25-6, 45.42.11.14-6

Termin składania ofert:2006-11-24 09:00:00
Miejsce składania ofert:Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2006-11-24 10:00:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego
Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwinie
ul. Kościelna 41, 43-512 Bestwina
Termin realizacji:do 31.03.2007r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 5,00 zł.

Warunki uczestnictwa
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja - archiwum ZIP 22[kB]
- Załączniki - archiwum ZIP 32[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -format pdf 80[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

 

 - Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - format pdf  rozmiar 67[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl