Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Bestwina w sezonie zimowym 2006/2007 oraz 2007/2008
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy Bestwina w sołectwach Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2006/2007 oraz 2007/2008:
a. odśnieżanie,
b. zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu,

Do właściwego utrzymania chodników wymagane jest odśnieżanie pługami oraz posypywanie materiałem uszorstniającym - piaskiem. Utrzymanie zimowe chodników odbywać się będzie według wykazu chodników, stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Łączna powierzchnia utrzymywanych chodników wynosi 18 754 m2. 
    
2. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.
3. Wspólny słownik zamówień CPV:   90.21.20.00-6,    90.21.30.00-3.

Termin składania ofert:2006-11-06 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2006-11-06 10:00:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego pok. nr 7
Termin realizacji:od 15.11.2006 r. do 30.04.2007 r. oraz od 15.11.2007 r. do 30.04.2007 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 8zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja - archiwum ZIP 22[kB]
- Załączniki - archiwum ZIP 38[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - format pdf 86[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/31/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Budownictwa Inżynieryjno - Komunalnego S.C.
Helena Buchacz, Gabriel Grygierczyk
ul. Plebańska 21
43 - 512 Bestwina
Cena oferty:

a. 1 m-g akcji czynnej jednostki do odśnieżania - pojazd z osprzętem do odśnieżania i posypywania chodników-do 2 ton:

bez VAT:  58,00 zł
słownie:  pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100
z VAT:  62,06 zł
słownie:  sześćdziesiąt dwa złote i 06/100
 
b. 1 m-g akcji czynnej jednostki do odśnieżania - odśnieżarka wirnikowa spalinowa:

bez VAT:  48,00 zł
słownie:  czterdzieści osiem złotych i 00/100
z VAT:   51,36 zł
słownie:  pięćdziesiąt jeden złotych i 36/100

c. 1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania piaskiem - samochód ciężarowy:

bez VAT:  86,00 zł
słownie:  osiemdziesiąt sześć złotych i 00/100
z VAT:  92,02 zł
słownie:  dziewięćdziesiąt dwa złote i 02/100

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl