Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zapytanie o cenę: "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie gminy Bestwina w 2006r."
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i transport 377 ton wapna nawozowego o zawartości tlenku wapnia powyżej 50 % do 35 gospodarstw rolnych na terenie gminy Bestwina w ilości od 3 do 40 ton do poszczególnych gospodarstw.

2. W zakres usługi wchodzi:
a) zakup 377 ton wapna nawozowego o zawartości tlenku wapnia powyżej 50 %,
b) transport i dostawa w/w wapna do 35 gospodarstw na terenie gminy Bestwina, zgodnie z listą przekazaną
            przez tutejszy Urząd.

3. Uwagi dodatkowe:
Rozliczenie następować będzie na podstawie oryginałów dokumentów potwierdzających dostawę wapna oraz faktury VAT wystawionej na tutejszy Urząd.

Termin składania ofert:2006-10-11 10:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2006-10-11 10:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego pok. nr 7
Termin realizacji:31.10.2006r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/29/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Spółdzielnia Usług Rolniczo-Transportowych
ul. Plebańska 21
43-512 Bestwina

Cena oferty:

cena bez VAT : 80,0 zł / t
słownie : osiem zero i 00/100

z VAT : 82,40 zł / wywóz 1Mg
słownie : osiem dwa i 40/100

Termin wykonania zamówienia : 31.10.2006r

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl