Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie

ul. Szkolna 4
43-512 Bestwina
tel. (32) 215 46 58, (32) 215 46 37
fax (32) 215 46 04
e-mail: gops@bestwina.pl
http://www.gops.bestwina.pl/


:: UZALEŻNIENIA - PROFILAKTYKA ::


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy i Wójta Gminy Bestwina.

Wykaz spraw prowadzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej:

W zakresie świadczeń pieniężnych:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej opartych na trzech podstawowych zasiłkach:  zasiłku stałym, okresowym  i celowym
 2. Dożywianie dzieci
 3. Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych intelektualnie
 4. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
 5. Kierowanie do domów pomocy społecznej

W zakresie świadczeń niepieniężnych:

 1. Praca socjalna
 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 3. Pomoc rzeczową
 4. Udzielenie schronienia, zapewnienie ubrania, posiłku
 5. Poradnictwo specjalistyczne
 6. Interwencja kryzysowa

Praca socjalna, poradnictwo, interwencja są świadczone bez względu na sytuacje dochodową osób i rodzin.

 Kiedy można otrzymać zasiłek

Podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków -

trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z :  długotrwałą chorobą, bezrobociem, niepełnosprawnością, problemami rodzin wielodzietnych, uzależnieniem.

Drugi warunek  -  trudna sytuacja finansowa.

Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie.

 

Wykaz spraw prowadzonych w referacie świadczeń rodzinnych:

 1. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych tj :
  - zasiłków rodzinnych wraz z systemem dodatków,
  - zasiłków pielęgnacyjnych,
  - świadczeń pielęgnacyjnych,
  - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 2. Przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej
 3. Powadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - program ukierunkowany na  pomoc żywnościową skierowaną do  grup osób najbardziej potrzebujących.

O pomoc  można się ubiegać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie, osoby zakwalifikowane do PO PŻ mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.  Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, ser topiony, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, sok.  Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: 

-  osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  - 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771,00 zł.  dla osoby w rodzinie.

Kierownik GOPS
Beata Szypka
"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - 2012"

"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - 2011"

"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - 2010"

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bestwina na lata 2010 -2015 


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl