Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Skarbnik Gminy

mgr Anita Kubik - Skarbnik Gminy Bestwina

tel. (32)2157708


Zadania i kompetencje :

 1. Kieruje i odpowiada za pracę Referatu Księgowosci i Finansów.
 2. Organizuje należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli w referacie.
 3. Zapewnia przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Opracowywanie projektów uchwał rady gminy w zakresie budżetu na dany rok oraz projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu.
 5. Instruktaż oraz nadzóz i koordynacja prac związanych z opracowaniem projektu budżetu.
 6. Analizowanie i ocena opracowanych przez Referaty wycinki projektu budżetu wraz z planami finansowymi.
 7. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
 8. Opracowywanie okresowych informacji z przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdań analitycznych z wykonania budżetu, sprawozdań o dokonanych zmianach w budżecie rady gminy.
 9. Przygotowywanie projektów uchwał oraz decyzji w sprawie zmian w budżecie w zakresie ustalonym przepisami.
 10. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką środkami funduszów celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 11. Opiniowanie projektów decyzji w sprawie tworzenia i likwidacji zakładów budżetowych i jednostek budżetowych.
 12. Koordynacja prac w zakresie wykonania budżetu.
 13. Nadzór nad legalnością działań w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej w jednostkach realizujących budżet.
 14. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową organów samorządów lokalnych.
 15. Planowanie środków budżetowych na dotację jednostkom podległym radzie gminy.
 16. Bieżąca współpraca z Urzędem Skarbowym i Regionalną Izbą Obrachunkową.
 17. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu i oddziałami NBP i BS w zakresie spraw finansowo-księgowych.
 18. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu zgodnie z organizacją przyjętą w Urzędzie.
 19. Inne czynności służbowe zlecone przez Wójta Gminy.

 

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl