Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zastępca Wójtamgr Marcin Kanik - Zastępca Wójta Gminy Bestwina 

 

tel. (32)2157700

adres e-mail:  zastepca@bestwina.pl


Zadania i kompetencje na stanowisku Zastępcy Wójta Gminy Bestwina :

Nadzór i koordynacja nad funkcjonowaniem Referatu Służb Technicznych i  Obsługi Techniczno - Gospodarczej oraz Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska, a w szczególności:

1. koordynacja prac w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Bestwina ,
2. opiniowanie zasadności, nadzór nad prawidłowością przygotowania dokumentacji dotyczących uzyskania dotacji, zaciągania kredytów oraz podpisywanie umów dotyczących uzyskania dotacji, zaciągania kredytów oraz podpisywanie umów dotyczących pozyskiwania środków finansowych od podmiotów zewnętrznych, a także nadzór nad rozliczaniem inwestycji,
3. udział w wizjach lokalnych, związanych ze sprawami szczególnie spornymi, wymagającymi mediacji,
4. koordynacja prac w zakresie bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej 
5. współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz porządku publicznego

Upoważnienia Zastępcę Wójta Gminy Bestwina do wykonywania w imieniu Wójta Gminy Bestwina następujących zadań:

1. Pełnienie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w przypadku innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta
2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami pod nieobecność Wójta lub w przypadku innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta
3. Samodzielne składanie w imieniu Wójta Gminy Bestwina oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem, przy zachowaniu wymogów w art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl