Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

POE - Niska Emisja


Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020

W marcu 2017 roku Rada Gminy Bestwina uchwałą nr XXV/193/2017 z dnia 27 marca 2017 r. przyjęła Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 oraz regulamin wdrażania, szczegółowo określający zasady, kryteria i dokumenty dotyczące trwałej wymiany indywidualnych, nieekologicznych palenisk na paliwa stałe (tj. węgiel, miał), posiadające możliwość spalania odpadów, oraz stare kotły gazowe, na nowe proekologiczne źródła ciepła.

Ze względów formalno-prawnych w dniu 29 maja 2017 r. Rada Gminy Bestwina uchyliła ww. uchwałę i przyjęła Program ponownie w formie dwóch odrębnych uchwał. Pierwsza uchwała XXVII/205/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, druga uchwała XXVII/204/2017 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, która weszła w życie z dniem 20 czerwca 2017 r. tj. 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wymiana nieekologicznych palenisk w roku 2017 jest dofinansowywana ze środków budżetowych Gminy Bestwina w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej
niż 5 000 zł, niezależnie od przyjętego wariantu wymiany (węgiel-gaz, węgiel-węgiel, gaz-gaz),

Szczegółowe warunki dostępu, kryteria i zasady dofinansowania, jak również niezbędne dokumenty określone zostaną w Ogłoszeniu o naborze oraz Regulaminie.

Ważne informacje dotyczące programu:

  • dotacja nie jest udzielana na zakup kotła w nowych budynkach nieposiadających systemu ogrzewania;
  • prace zrealizowane przed zawarciem umowy nie mogą zostać rozliczone w ramach dotacji;
  • w ramach wizji lokalnej musi zostać stwierdzone posiadanie czynnego paleniska/palenisk na paliwa stałe lub starego pieca gazowego;
  • inwestycje można prowadzić dopiero po zawarciu umowy z gminą (złożenie deklaracji udziału w Programie nie oznacza zawarcia umowy).

Informacje oraz dostęp do dokumentów i regulaminu Programu można uzyskać odwiedzając stronę internetową Urzędu Gminy Bestwina - zakładka "POE - niska emisja", osobiście
w pokoju nr 7 lub telefonicznie pod numerem 32 215 77 07

    OGŁOSZENIE    

o naborze deklaracji uczestnictwa w Programie Ograniczenia Emisji (POE) w Gminie Bestwina na lata 2017 - 2020, etap na rok 2017

Gmina Bestwina na podstawie §4 Regulaminu udzielania dotacji na dofinasowania wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bestwina (załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/193/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenia regulaminu jego realizacji)

- ogłasza z dniem 10 kwietnia 2017 r. rozpoczęcie naboru deklaracji uczestnictwa w Programie

Termin naboru określa się na:
18 kwiecień 2017 r. - 5 maj 2017 r.

Deklaracje należy składać w podanym wyżej terminie, w godzinach pracy Urzędu Gminy poprzez osobiste dostarczenie deklaracji do Urzędu Gminy Bestwina (Bestwina, ul. Krakowska 111) pokój nr 11 (Sala sesyjna).

Załączniki


Rozstrzygnięcie naboru wniosków do realizacji POE w roku 2017

- Lista wybranych deklaracji -   dokument PDF


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl