Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Druki w formie elektronicznej


Dostępne druki w formie elektronicznej :


REERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Nowy formularz wniosku do działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1- obowiązuje od 1 lipca 2011r.

- Wniosek CEIDG - Wpis/Zmiana do ewidencji działalności gospodarczej - 
- Instrukcja wypełniania formularza CEIDG -
- Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach -

>>> Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007)

- Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania - 
- Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców - 
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego - 
- Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - 
- Wniosek o zameldowanie na pobyt stały - 
- Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy - 
- Wniosek o zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały - 
- Wniosek o zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy - 
- Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - 
- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP - 
- Zgloszenie wymeldowania z pobytu stalego - 
- Zgloszenie wymeldowania z pobytu czasowego - 


URZĄD STANU CYWILNEGO

- Wniosek o sporządzenie aktu małżeństwa -  
- Wniosek o sporządzenie aktu urodzenia -  
- Wniosek o sporządzenie aktu zgonu -  
- Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego -  
- Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego -  
- Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw -  
- Pełnomocnictwo do doręczeń -  
- Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa -  
- Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia -  
- Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu -  
- Podanie o zmianę imienia i nazwiska -  

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

- Deklaracja na podatek leśny DL - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Załącznik do deklaracji ZL - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Deklaracja na podatek leśny DL - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Załącznik do deklaracji ZL - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Deklaracja na podatek rolny DR - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Załącznik do deklaracji ZR - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Deklaracja na podatek rolny DR - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Załącznik do deklaracji ZR - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Załącznik do deklaracji ZN - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Załącznik do deklaracji ZN - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Informacja w sprawie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego IN - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Informacja w sprawie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego IN - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)

Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujące do dnia 31 grudnia 2016 r. z wyjątkiem deklaracji dotyczących środków transportowych będących autobusami.

- Deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 - 
- Załącznik do deklaracji DT-1/A - 

Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.

- Deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 - 
- Załącznik do deklaracji DT-1/A - 

REFERAT GOSPODARKI  I  ŚRODOWISKA

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  -
- Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku -
- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności - opróżnianie zbiorników - 
- Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości - 
- Zgłoszenie usunięcia drzewa - 
- Wniosek o podział nieruchomości - 
- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 
- Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego - 
- Wniosek o zaświadczenie dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu - 
- Zaświadczenie dotyczące obszaru rewitalizacji - 
- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych - 

REFERAT ORGANIZACYJNY

- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - 
- Umowa na realizację zadania publicznego - 
- Oferta realizacji zadania publicznego - 
- Oświadczenie oferenta - 
- Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania - 
- Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania - 
- Protokół przyjęcia skargi wniosku wniesionego ustnie - 
- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 
- Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 

REFERAT SŁUŻB TECHNICZNYCH I OBSŁUGI TECHNICZNO - GOSPODARCZEJ

- Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego - 
- Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - 
- Wniosek o możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej - 
- Wniosek na lokalizację urządzenia w pasie drogowym - 
- Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - 
- Wniosek na uzgodnienie budowy zjazdu przy drodze gminnej - 
- Wniosek na uzgodnienie budowy, przebudowy ogrodzenia - 
- Wniosek o wydanie opinii na przejazd pojazdów powyżej 2,5 t drogami gminnymi - 
- Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - 
- Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla budowy zjazdu - 
- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - 

REFERAT SPORTU I PROMOCJI

- Wniosek o wynajęcie hali sportowej - 

BIURO PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

  • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -  
- Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -  
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - organizacja przyjęć -  
- Wniosek na wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych -  
- Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych -  
- Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego -  
- Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -  
- Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów -  
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty -  

  • Imprezy masowe i sportowo - rekreacyjne

- Wniosek na przeprowadzenie imprezy masowej -  
- Zgłoszenie imprezy sportowo - rekreacyjnej -  
- Zgoda właściciela obiektu -  

  • Zgromadzenia publiczne

- Zawiadomienie o zgromadzeniu -  
- Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia -  

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl