Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Referaty Urzędu Gminy


:: Referat Organizacyjny :.
:: Referat Służb Technicznych i  Obsługi Techniczno - Gospodarczej:.
:: Referat Spraw Obywatelskich :.
:: Referat Gospodarki i Środowiska :.
:: Referat Budżetu i Finansów :.
:: Referat Sportu i Promocji :.
:: Urząd Stanu Cywilnego :.
:: Biuro Rady Gminy :.
:: Stanowisko Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich :.
:: Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom :.
:: Pełnomocnik ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych :.Referat Organizacyjny

Pokój nr 1, 2, 3

Telefon: (032) 215 77 00, (032) 215 77 01, (032) 215 77 05
e-mail: info@bestwina.pl

Pracownicy:

Arkadiusz Maj - Sekretarz Gminy - kierownik referatu
Halina Grygierzec - inspektor
Grażyna Pfeifer - inspektor
Katarzyna Jabłońska - referent
Tomasz Kiedroń - informatyk

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 1. prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu Gminy oraz  gminnych jednostek organizacyjnych ,
 2. udzielanie informacji  o trybie załatwienia spraw w Urzędzie  Gminy, obsługa interesantów, wydawanie druków, formularzy, wzorów pism, 
 3. przyjmowanie, wysyłka, rejestracja i przekazywanie do poszczególnych Referatów poczty,
 4. obsługa organizacyjno-techniczna narad, 
 5. organizowanie prenumeraty czasopism,
 6. organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników,
 7. Ewidencjonowanie i nadawanie biegu petycjom mieszkańców,
 8. załatwianie skarg i wniosków mieszkańców wraz z prowadzeniem ich  centralnego rejestru, nadawanie im biegu oraz sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie,
 9. prowadzenie spraw kancelarii ogólnej i korespondencji urzędowej,
 10. prowadzenie dokumentów statutowych Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
 11. obsługa centrali telefonicznej Urzędu,
 12. prowadzenie archiwum Urzędu.

powrót


Referat Służb Technicznych i  Obsługi Techniczno - Gospodarczej

Pokój nr 6, 7

Telefon: (032) 215 77 06, (032) 215 77 07, (032) 215 77 18
e-mail: st@bestwina.pl

Pracownicy:

Mariusz Szlosarczyk - kierownik referatu
Małgorzata Chrobak - inspektor
Agata Krywult - inspektor
Piotr Łyp - inspektor
Grzegorz Gajda - referent

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 1. koordynowanie czynności dotyczących utrzymania czystości i porządku w Gminie oraz przygotowanie, realizacja i nadzór nad realizacją inwestycji gminnych,
 2. nadzór nad przygotowaniem opinii i projektów rozstrzygnięć dotyczących , przebiegu dróg powiatowych, gminnych,
 3. prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem lokalnych dróg, ulic, mostów, parkingów i placów,
 4. organizacja ruchu drogowego,
 5. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową i na inne zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do dróg lokalnych,
 6. prowadzenie spraw lokalnego transportu zbiorowego,
 7. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy oraz porozumienie się z innymi gminami w przypadku gdy dana linia komunikacyjna przebiega przez ich obszar,
 8. opiniowanie i przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji i wymiany sieci wodociągowej oraz nadzór nad jej eksploatacją,
 9. nadzorowanie robót przy awariach sieci wodociągowych,
 10. opiniowanie wniosków i zadań gospodarki wodnej w zakresie poboru wody oraz wydawanie zezwoleń na przyłącza wodociągowe,
 11. koordynacja robót inwestycyjnych oraz wykonywanie odbiorów technicznych, rozliczanie kosztów zleconych robót budowlanych i usług komunalnych, odpowiednio do warunków przetargu, zawartej umowy i protokolarnie odebranych robót, z uwzględnieniem norm ilościowych i jakościowych, wynikających z dokumentacji projektowej i przetargowej,
 12. okresowa kontrola obiektów gospodarki wodnej jak: wały, pompownie, urządzenia techniczne,
 13. współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji i finansowania robót publicznych,
 14. koordynowanie i nadzór działań w zakresie oświetlenia ulic, placów i budowli będących własnością Gminy,
 15. koordynacja i nadzór nad prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg,
 16. nadzór nad ciekami wodnymi i rowami zlokalizowanymi w granicach Gminy,
 17. prowadzenie spraw przeciwpożarowych w Urzędzie Gminy,
 18. prowadzenie spraw związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wszystkich pracowników Urzędu,
 19. prowadzenie spraw w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 20. przygotowywanie dokumentacji przetargowej i innej związanej z udzieleniem zamówienia publicznego,
 21. przygotowa nie umów z wykonawcami na realizację zadań objętych zamówieniem publicznym, współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie prawidłowego przygotowywania ofert przetargowych i ich ogłaszania w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 22. przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z rozdziału 3 ustawy o zamówieniach publicznych,
 23. gromadzenie i przechowywanie dokumentów z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Bestwinie,
 24. opracowanie gminnych ofert inwestycyjnych,
 25. prognozowanie i planowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na terenie gminy (opracowywanie planów rocznych, opracowywanie planów wieloletnich), prowadzenie rejestru ofert wpływających do gminy oraz ich rozpatrywanie, dokonywanie analiz, badanie i kontrola przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych oraz ich rozliczanie dokumentacyjne,
 26. pozyskiwanie środków pozabudżetowych, współpraca z instytucjami Unii Europejskiej.

powrót


Referat Spraw Obywatelskich

Pokój nr 9

Telefony: (032) 215 77 09, (032) 215 77 19
e-mail: referat_so@bestwina.pl

Pracownicy:

Brygida Jankowska - kierownik referatu,
Anna Wawszczyk - inspektor
Magdalena Gołąb - referent
Barbara Małysz-Zbijowska - referent

powrót


Referat Gospodarki i Środowiska

Pokój nr 1, 13, 14

e-mail: referat_gb@bestwina.pl

Kierownik referatu - Alicja Grygierzec - tel. 322157716, pok. nr 14

Planowanie przestrzenne - Regina Kupczak - tel. 322157727, pok. nr 13
Geodezja i numeracja nieruchomości - Ewa Kalita - tel. 322157703, pok. nr 13
Gospodarka mieniem gminy - Dominika Młyńska-Lasek - tel. 322157728 pok. nr 13
Ochrona środowiska - Adam Wróbel - tel. 322157717 pok. nr 13

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i ochrony środowiska,
 • nabywanie i zbywanie nieruchomości i lokali, dzierżawa, użyczenie nieruchomości, zamiana nieruchomości i przyjmowanie darowizn, tworzenie gminnego zasobu,
 • przygotowywanie umów dzierżawy gruntów,
 • oddawanie nieruchomości  w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem opracowań geodezyjno-prawnych, wyceną nieruchomości, przetargów na sprzedaż nieruchomości, rozliczeniami za nieruchomości oraz opłatami,
 • komunalizacja mienia,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji Wojewody stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości zajętych pod drogi,
 • nadawanie nazw i numerów porządkowych nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 • przygotowywanie zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 • koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem projektów perspektywicznego rozwoju Gminy,
 • prowadzenie procedury oraz przygotowanie niezbędnych materiałów w zakresie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • prowadzenie postępowań w sprawie renty planistycznej,
 • prowadzenie rejestru wniosków do zmiany miejscowego planu,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów  z miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego,
 • analiza wniosków, wydawanie postanowień i decyzji dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
 • rejestracja wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej decyzji i potwierdzeń związanych z prowadzonymi na terenie Gminy Bestwina inwestycjami budowlanymi,
 • nadzór nad realizacją programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,
 • prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu korzystania ze środowiska
 • gospodarka odpadami komunalnymi w tym likwidacja dzikich wysypisk śmieci, organizowanie akcji "Sprzątanie Świata", kontrola w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • opiniowanie wniosków w sprawie gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw,
 • wydawanie decyzji środowiskowych,
 • sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
 • gospodarka zielenią na terenach gminnych,
 • ochrona obiektów przyrodniczo cennych,
 • wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin i upraw rolniczych,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką i dzierżawą obwodów łowieckich,
 • wydawanie nakazu likwidacji chwastów,
 • organizowanie szkoleń dla rolników,
 • wapniowanie gleb,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za niebezpieczne,
 • opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
 • przygotowywanie umów zawieranych przez Gminę na realizację zadań prowadzonych przez Referat, nie objętych zamówieniami publicznymi, oraz kontrola nad ich wykonaniem.

 

powrót


Referat Budżetu i Finansów

Pokój nr 1, 15, 16, 17, 18 

Telefony: (032) 215 77 22 (KASA), (032) 215 77 10, (032) 215 77 21, (032) 215 77 24, (032) 215 77 29
e-mail: ksiegowosc@bestwina.pl


Pracownicy:

Anita Kubik - Skarbnik
Bożena Żoczek - Główny Księgowy
Ewa Mazur - inspektor
Bożena Stankiewicz - inspektor
Maria Kuczmarz - inspektor
Łucja Ścibiorek - inspektor
Katarzyna Witasek - inspektor
Jadwiga Krywult - główny specjalista
Ewa Grygierczyk - inspektor
Bogusława Grygierczyk - inspektor
Jacek Hańderek - referent
Beata Dmochowska - referent
Barbara Boboń - główny specjalista

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, projektów zmian budżetu oraz zmian w budżecie,
 • opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
 • opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu,
 • sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej dla potrzeb Rady i Zarządu,
 • prowadzenie rachunkowości  Urzędu,
 • windykacja należności majątkowych budżetu,
 • sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej  oraz bilansów,
 • ewidencja wartości majątku Urzędu,
 • prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 • prowadzenie rachunkowości gminnych i gminnych funduszy celowych, obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 • obsługa  płacowa pracowników gminy oraz zatrudnionych na podstawie umów
 • nadzór nad realizacją budżetu,
 • prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych
 • sprawy należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest ten organ,
 • dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych,


powrót


Referat Sportu i Promocji

Telefon: (032) 215 77 26
e-mail: sport@bestwina.pl

Pracownicy:

Łukasz Wojsław - kierownik referatu
Marcin Kraus - pomoc administracyjna
Stanisław Poźniak - robotnik gospodarczy
Marceli Góra - gospodarz hali sportowej

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 1. kierowanie i zarządzane obiektami sportowo-rekreacyjnymi  na terenie gminy oraz nadzór nad ich bieżącym utrzymaniem.
 2. organizowanie i współorganizowanie sportowo-rekreacyjnych.
 3. udostępnianie nadzorowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych.
 4. koordynowanie zadań związanych z promocją gminy.
 5. popularyzacja i upowszechnianie sportu oraz sportowego trybu życia wśród mieszkańców gminy Bestwina.
 6. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi i turystycznymi o zasięgu gminnym i poza gminnym.

powrót


Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr 9

Telefon: (032) 215 77 13,
e-mail: usc@bestwina.pl

Pracownicy:

Artur Beniowski - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Brygida Jankowska - z-ca kierownika,

powrót


Biuro Rady Gminy

Pokój nr 12

Telefon: (032) 215 77 11,
e-mail: biurorady@bestwina.pl

Pracownicy:

Joanna Grygierzec- inspektor

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • obsługa kancelaryjna i organizacyjna posiedzeń Rady Gminy, jej komisji oraz pracy radnych dotyczącej ich działalności w Radzie,
 • organizacyjne przygotowanie sesji  Rady Gminy i posiedzeń komisji Rady Gminy,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Gminy,
 • prowadzenie zbioru oraz  rejestru uchwał Rady Gminy, opinii i wniosków komisji i radnych,
 • prowadzenie zbioru oraz rejestru Zarządzeń Wójta Gminy,
 • przekazywanie uchwał Rady Gminy do nadzoru i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
 • przygotowanie zleconych przez Radę opracowań analiztyczno-statystycznych dotyczących działalności Rady,
 • przygotowanie i organizowanie korespondencji zewnętrznej Rady,
 • prowadzenie dokumentacji Honorowych Obywateli Gminy Bestwina,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z corocznymi nagrodami  przyznawanymi przez Radę Gminy w zakresie promocji gminy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie i Sądu Okręgowego w Katowicach,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z jednostkami pomocniczymi gminy,
 • wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady,
 • inne zadania polecone przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Sekretarza Gminy.

powrót


Stanowisko Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich

Pokój nr 7

Telefon: (032) 215 77 06,
e-mail: fundusze@bestwina.pl

Pracownicy:

Piotr Łyp - inspektor

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • bieżące analizowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych w ramach regionalnych i krajowych programów pomocowych,
 • przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie inwestycji do instytucji zagranicznych i krajowych,
 • rozliczanie pozyskanych środków pozabudżetowych,
 • kontakty z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej w Polsce,
 • uczestnictwo w konsultacjach społecznych dokumentów stanowiących podstawę do występowania o dofinansowanie inwestycji ze środków pozabudżetowych,
 • współpraca z zewnętrznymi firmami przygotowującymi dla Gminy Bestwina dokumenty niezbędne przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pozyskiwanie materiałów i informacji wymagających współdziałania z innymi referatami,

powrótBiuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Bożena Jaromin -  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień

Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina

Telefon: 668-193-540
e-mail: profilaktyka@bestwina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek    7:30-17:00
wtorek            7:30-15:30
środa              7:30-15:30
czwartek         7:30-15:30
piątek              7:30-14:00

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

I. Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

1. Nadzorowanie realizacji programów profilaktycznych w gminie na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych,
2. Współpraca z pedagogami szkolnymi i placówkami oświatowymi,
3. Kontrole placówek handlowych i gastronomicznych, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, pod względem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i gminnego programu profilaktyki,
4. Przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • projektu programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • projektu preliminarza na wykonanie zadań z programu profilaktyki,
 • projektu sprawozdania z realizacji programu,

5. Przedkładanie Wójtowi sprawozdań z realizacji gminnego programu,
6. Coroczne przedkładanie sprawozdania w sprawie realizacji gminnego programu profilaktyki na Komisji Rady Gminy,
7. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy i narkomanii,
8. Współpraca z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz z Policją,
9. Sprawowanie nadzoru i koordynacja działań nad gminnymi świetlicami środowiskowymi (akcja lato oraz ferie zimowe)
10. Prowadzenie korespondencji związanej z profilaktyką,
11. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i nadzorowanie pracy punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin, gdzie występują problemy alkoholowe, przemoc     i narkomania,
12. Udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy.

13. Przygotowywanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bestwina, nadzorowanie realizacji zadań zawartych w programie.
14. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań wynikających z ustaw i krajowych programów.
15. Opracowywanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bestwina oraz nadzór nad  jego realizacją.
16. Kierowanie i koordynacja pracą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

>>> Zadania i cele działania Zespołu Interdyscyplinarnego

II.  Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć,
 • jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie trwania imprezy,
 • zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 • decyzja o likwidacji punktu sprzedaży oraz innych zmian stanu faktycznego i prawnego zawartych w zezwoleniu,
 • przyjmowanie rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz naliczanie rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń,
 • inne czynności administracyjne zgodne z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 III.  Imprezy masowe oraz kulturalno - artystyczne:

 • wydawanie zezwoleń na imprezy o charakterze masowym oraz nadzór nad nimi,
 • przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez kulturalno-artystycznych lub rozrywkowych, które nie mają charakteru imprezy masowej.

IV.  Prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.

V.  Zgromadzenia publiczne.

 • przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych,

powrót


Pełnomocnik ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych

Pokój nr 1

Telefon: (032) 215 77 04
zarzadzaniekryzysowe@bestwina.pl

Pracownicy:

Halina Grygierzec - inspektor

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

Do podstawowego  zakresu  działania komórki należy :

1. Realizacja  zadań z zakresu  obrony cywilnej  i  zarządzania  kryzysowego :

 • tworzenie bazy danych , gromadzenie i przetwarzanie aktualnych informacji o potencjalnych źródłach zagrożenia ludności,
 • określenie zadań obrony cywilnej na terenie gminy,
 • sporządzanie i aktualizacja gminnych planów w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • organizacja i zapewnienie funkcjonowania Gminnego  Zespołu Zarządzania  Kryzysowego
 • upowszechnianie zagadnień obrony cywilnej wśród ludności,
 • organizacja szkoleń obronnych i obrony cywilnej organów kierowania, kadry kierowniczej i składów osobowych formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie samoobrony,
 • tworzenie i  przygotowywanie do  działania formacji obrony cywilnej,
 • organizacja  i  utrzymywanie  systemu  powszechnego  ostrzegania i alarmowania oraz sytemu wykrywania skażeń,
 • przygotowywanie i  organizowanie ewakuacji  ludności  i  jej  mienia  na wypadek  powstania  zagrożenia  życia i zdrowia oraz  zabezpieczenie podstawowych potrzeb,
 • nadzór  nad realizacją  zadań  związanych  z  ochroną  dóbr  kultury.

2. Realizacja zadań z zakresu obronności:

 • realizacja  zadań  ochrony  zdrowia  ludności  w  sytuacjach  nadzwyczajnych  zagrożeń,
 • planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z  opracowywaniem planów na czas podwyższenia gotowości  obronnej państwa.

3. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Do podstawowego zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pionu Ochrony należy :

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 • Kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.
 • Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych.
 • Przeprowadzanie postępowania sprawdzającego osób na stanowiskach pracy związanych z dostępem do informacji niejawnych.
 • Wydawanie lub odmowa poświadczeń bezpieczeństwa osobom sprawdzanym.
 • Prowadzenie wykazu stanowisk prac zleconych osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
 • Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Zapewnia ochronę fizyczna jednostki.
 • Współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa.

Kancelaria tajna

 • Kancelaria tajna podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych.
 • Kancelarią tajną kieruje Kierownik Kancelarii Tajnej, do którego obowiązków należy w szczególności :

-  bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
-  udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym
   poświadczenie bezpieczeństwa,
-  egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych,
-  kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów ,
-  prowadzenie kontroli postępowania z udostępnionymi dokumentami niejawnymi,
   które zostały udostępnione pracownikom urzędu gminy.

powrót 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl