Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

XXXII Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-12-07

  

W czwartek 14 grudnia 2017r.
o godz. 15:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111.
odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Bestwina.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXI/2017 z dnia 30 października 2017 roku
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwin
2) Budżetu Gminy Bestwina na rok 2018
3) zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
4) zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017
5) niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Bestwina przypadających Gminie Bestwina lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
6) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
8) ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta

6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Zamknięcie sesji.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl