Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zebranie wiejskie w Janowicach
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-10-02

Zebranie wiejskie w Janowicach - w oczekiwaniu na salę gimnastyczną i samochód dla OSP

Zebranie mieszkańców sołectwa Janowice w dniu 1 października rozpoczęło się od wyboru jedenastu delegatów na zebranie walne Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej. Sołtys Stanisław Nycz podsumował następnie w kilku słowach działalność swoją oraz osób pracujących w Radzie Sołeckiej. Oprócz uczestnictwa w życiu gminy Bestwina (sesje, święta państwowe, imprezy plenerowe) pomógł w pozyskaniu kamieni na drogi dojazdowe do posesji czy też w wykonaniu przepustów pod drogami (ul. Targanicka i Pszczelarska)
 Wójt Artur Beniowski po raz kolejny poinformował o niełatwych zadaniach związanych z przystosowaniem placówek reformy oświatowej do reformy edukacji. W Janowicach sukcesem okazało się ponowne oddanie do użytku przedszkola przy ul. Janowickiej 100. Wszystkie chętne dzieci zostały do tego przedszkola przyjęte. Znalazły się pieniądze na dalszą modernizację tego budynku (jest zgoda Rady Gminy na pozyskanie środków z WFOŚiGW w Katowicach - termomodenizacja). Poszerzono ponadto parking.

     

Rada Sołecka zapoznała się z koncepcjami projektowymi na budowę nowej, potrzebnej sali gimnastycznej. Został wybrany najlepszy projekt - sala stojąca równolegle do ul. Janowickiej. Wójt jest także zwolennikiem zachowania starej, małej sali.
 Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych (nawierzchnia poliuretanowa, oświetlenie). Gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 300 tys. zł. z Lokalnej Grupy Rybackiej "Bielska Kraina".
 Ważną kwestią dla mieszkańców są chodniki - wójt zasygnalizował  budowę chodnika od kościoła do szkoły oraz chodnika na ul. Targanickiej do granic z Bielskiem - Białą (z tym że ta inwestycja może zostać dokończona w cyklu dwuletnim). Trwa w dalszym ciągu remont i modernizacja ul. Janowickiej. Jego dopełnieniem stanie się budowa ronda przy piekarni, którą rozpocznie Starostwo Powiatowe jeszcze w roku bieżącym. Trwają rozmowy, by ulica Krakowska wyremontowana została aż do granic ze Starą Wsią.

     

Na etapie projektu jest zadanie wykonania kanalizacji - jak wynika z negocjacji z bielską "Aquą", część ścieków z Janowic odbierało będzie to przedsiębiorstwo.
 Wójt odniósł się do sprawy remontu krzyża na "Niklówce" - podziękował w tym miejscu radnemu powiatu bielskiego Janowi Stanclikowi, który czynił starania o renowację tego zabytku. Koszty pokrywają po połowie Starostwo Powiatowe i gmina Bestwina.
 Podobnie jak Kaniów, także i Janowice mają w perspektywie pozyskanie samochodu bojowego, gdyż obecny jest już bardzo wysłużony. Zakup planowany jest na rok 2018. Na ten cel będzie potrzebny również - obok środków zewnętrznych - wkład własny gminy.
 W nowe miejsce prawdopodobnie przeniesie się "sołtysówka" - dotychczas znajdowała się w starym przedszkolu a teraz znalazłaby miejsce w lokalu potocznie znanym jako "Kogutek". Jak wiadomo starania o jego wykorzystanie podjęło nowo zawiązane stowarzyszenie KGW Janowice.  Lokal będzie więc służył jako biuro sołtysa i siedziba KGW ale wójt chciałby, by skorzystali z niego i inni mieszkańcy, na przykład w celach towarzyskich i kulturalnych.

     

Po zamknięciu sklepu "GS" wójt rozeznał sytuację wśród potencjalnych inwestorów. Pomieszczenia przejmie chętny przedsiębiorca i dokona w nich modernizacji, tak więc sklep wznowi swoją działalność.
 Sukcesywnie w całej gminie oświetlane są ulice. Proces ten nie omija Janowic, jednakowoż najpierw stawia się punkty świetlne tam, gdzie są potrzebne najbardziej.  Rozpocznie się montaż oświetlenia przy ul. Górskiej (już w tym roku) a później ul. Janowickiej, według uzgodnień z firmą "Tauron".
 Co do przetargów na asfaltowanie dróg, sytuacja niestety wymaga rozpisania ich ponownie, ponieważ po raz pierwszy zdarza się sytuacja braku chętnych na realizację zadań. Gdyby nie udało się znaleźć wykonawcy w toku normalnej procedury, wójt może zrobić to z tzw. "wolnej ręki". Już rozmawia z firmą remontującą ulicę Janowicką by w harmonogramie w miarę dostępności sprzętu naprawiała pozostałe ciągi komunikacyjne wymagające poprawy jakości nawierzchni.

Komisja Uchwał i Wniosków zanotowała postulaty mieszkańców dotyczące przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa, usprawnienia komunikacji i spraw gospodarki wodno - ściekowej. Wójt i sołtys podziękowali osobom, stowarzyszeniom i organizacjom pomagającym w organizowaniu tutejszych imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych. Gospodarze z Janowic licznie uczestniczyli w V Dożynkach Gminnych.

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl