Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

XXX Sesja Rady Gminy Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-09-13

XXX Sesja Rady Gminy Bestwina

Sesja z 11 września w swojej części merytorycznej rozpoczęła się od sprawozdania wójta Artura Beniowskiego z działalności w ostatnich miesiącach. Zostały złożone podziękowania osobom, które zaangażowały się w organizację imprez plenerowych, różnorakich spotkań, jubileuszy i innych wydarzeń. 

Ważną, podaną do wiadomości informacją, związaną zresztą z jedną z uchwał, była zapowiedź przystąpienia gminy Bestwina do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Członkostwo w tym Związku daje możliwość wspólnego wypracowywania stanowisk na spotkaniach roboczych. Głos samorządów dotyczący m.in. gospodarki ściekowej, niskoemisyjnej, komunikacji, planistyki, przedkładany jest następnie na forum wojewódzkim i ogólnokrajowym.

Placówki oświatowe w czasie wakacji były dostosowywane do potrzeb nowego roku szkolnego. Wydana kwota to ok. 500 000 zł. Rozpoczął się również remont (termomodernizacja) budynku ZSP w Bestwince z pozyskanych środków zewnętrznych. Oddano do użytku parking przy ul. Podzamcze a także place zabaw w Bestwinie i w Bestwince. Złożono wniosek na wykonanie boiska na terenach rekreacyjnych w Janowicach, w tym samym sołectwie przygotowano koncepcję na projekt i budowę sali gimnastycznej. Wykonano remonty dróg gruntowych. Pozyskano pieniądze na wymianę systemu grzewczego w Muzeum Regionalnym. Przygotowywany jest przetarg na remonty dróg, naprawa ul. Gawlików będzie sfinansowana z tzw. "powodziówek".

Oto uchwały podjęte przez Radę Gminy Bestwina w następujących sprawach (wszystkie zostały jednogłośnie zaopiniowane przez komisje stałe):

 1. Zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
 2. Zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017.
 3. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach" w wysokości 1 275 000,00 zł.
 4. Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bestwina lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
 5. Dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 6. Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bestwina.
 7. Współdziałania z Powiatem Bielskim, Powiatem Cieszyńskim, Miastem Czechowice-Dziedzice, Gminą Brenna i Gminą Szczyrk przy realizacji projektu pn. "Beskidzkie Centrum Narciarstwa" w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020.
 8. Przystąpienia Gminy Bestwina do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
 9. Zbycia nieruchomości.
 10. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 11. Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 12. Przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl