Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Sprzedaż nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-08-11

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej  w Kaniowie przy ul. Ludowej (obręb Kaniów)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 13.06.2017r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę. Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 801/19 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 9.00
- na działkę nr 801/20 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 9.30
- na działkę nr 801/21 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 10.00
- na działkę nr 801/22 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 10.30
- na działkę nr 801/24 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 11.00
- na działkę nr 801/25 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 11.30
- na działkę nr 801/26 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 12.00
- na działkę nr 801/27 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 12.30

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25 września 2017r.

Wadium można wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w Kaniowie. Pełne uzbrojenie sąsiednich terenów, możliwość wykonania przyłączy. W sąsiedztwie trakcja kolejowa, stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków. Dojazd z drogi publicznej o nawierzchni trwałej. Możliwość zabudowy dla działek nr 801/19, 801/25, 801/26 i 801/27 ograniczona ze względu na przebieg pod powierzchnią gruntu przewodu gazowego. Działka nr 801/23 stanowi wydzieloną drogę wewnętrzną. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Kaniów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/197/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r.Nr 131 poz. 3258, uchwałą XXXI/245/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. U. Woj. Śl.z 2013 r. poz. 4766 z dnia 5 lipca 2013 r.) działki o nr: 801/19, 801/20, 801/21, 801/22, 801/23, 801/24, 801/25, 801/26, cz. dz. 801/27  przeznaczone są  pod:

  • teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (symbol 04PU)
  • strefę ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody

cz.dz. nr 801/27 przeznaczona jest pod:

  • teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (symbol 4.4PU).

POŁOŻENIE

(kliknij aby powiększyć)


Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  przelewem na wskazane konto.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium (oryginał)
-  dokument tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1061).

Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2016r. poz. 2147) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki i Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13,tel. 32 215-77-16.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl