Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

XXV Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-03-20

  

W poniedziałek 27 marca 2017r.
o godz. 15:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111.
odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Bestwina.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXIV/2017 z dnia 16 lutego 2017r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017,
3) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego działań ze środków PROW na lata 2014-2020, zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie,
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za 2016 rok,
5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
6) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina,
7) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
8) przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina,
9) przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenie regulaminu jego realizacji,
10) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,

6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania
9. Zamknięcie sesji.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl