Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Walne zebranie Spółki Wodnej
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-02-02

Dobry rok dla Spółki Wodnej - zebranie sprawozdawcze

1 lutego 2017 r. w sali widowiskowej GOK w Bestwinie miało miejsce walne zebranie sprawozdawcze delegatów Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie. Prezes Spółki Łukasz Greń przywitał obecnych na tymże zebraniu wójta Artura Beniowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Stanclika jak również przedstawicielkę Starostwa Powiatowego Wandę Dziubek, Henryka Adamusa z bielskiej "Aquy" oraz prezesa PK "Kombest" Wacława Waliczka. Zebranie prowadził były wójt, pan Anatol Faruga.

     

W dalszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniego zebrania, a sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki złożył prezes Łukasz Greń. W podsumowaniu znalazły się podziękowania dla Wójta, pracowników Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego oraz Śląskiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych za wszelką okazaną pomoc.

     

 Kolejne raporty to odczytane przez p. Edwarda Kubika sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z wykonania robót statutowych (odczytał kierownik robót Marian Firganek), sprawozdanie finansowe (odczytała księgowa Jolanta Kuder). Przedstawiono dane liczbowe: wykonano 16 226 mb konserwacji rowów o wartości 94 632, 79 zł., wykonano 220 napraw drenarskich za 29 890 zł. Razem roboty statutowe pochłonęły 124 522, 79 zł. Wszystkie prace zlecone oraz wygrane przetargi zostały wykonane w terminie i odebrane przez zleceniodawców bez zastrzeżeń.

     

W sprawozdaniu finansowym księgowa poinformowała, że dochody uzyskane w 2016 r. wynosiły (po wykonaniu) 258 494, 93 zł., w tym: składki - 151 207, 25 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 20 000 zł., roboty zlecone - 87 287, 68 zł. Wydatki wyniosły ogółem 255 833, 98 zł.

Wszystkie sprawozdania jednogłośnie przyjęto i udzielono Zarządowi Spółki absolutorium. Propozycja planu prac statutowych została przedstawiona przez Kierownika robót GSWM Mariana Firganka. Przedłożony plan obejmuje naprawę i konserwację rowów w poszczególnych sołectwach.

Bestwina

(mb) 4 710

(zł) 39 270

Średnio zł. za mb 7,06

Bestwinka

1 345

8 198

6,10

Janowice

1 450

8 588

5,92

Kaniów

4 275

30 960

7,24

Razem

11 780

81 016

6,88

     

W dyskusji zabrali głos zaproszeni goście oraz obecni na zebraniu delegaci. Przyjęto dziesięć uchwał oraz wnioski złożone przez delegatów. Zdecydowano o utrzymaniu składki melioracyjnej na dotychczasowym poziomie. Pełny zapis złożonych wniosków i zapytań znajduje się w protokole z zebrania dostępnym w siedzibie GSWM.
 Prezes Łukasz Greń w swoim podsumowaniu stwierdził, że z uwagi na odpowiedzialne podejście mieszkańców rok był dla Spółki dość udany. Jednakże nie brakuje trudności - powstaje coraz więcej nowych domów i istniejące urządzenia nie gwarantują dobrego odbioru wód. Z kolei Wanda Dziubek ze Starostwa Powiatowego poinformowała o planowanej nowelizacji ustawy Prawo Wodne oraz wyjaśniła zmiany dotyczące zniesienia zezwoleń na wycinkę drzew na swojej posesji - nie dotyczy to terenów leśnych. Wójt Artur Beniowski podziękował członkom GSWM za społeczną pracę i wykonane zadania.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl