Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Informacja z LGR
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-01-26

Kampania promocyjna "Rusza LSR!"

Lokalna Grupa Rybacka "Bielska Kraina" rozpoczyna działania promocyjno - informacyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020". Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.
Lokalna Grupa Rybacka otrzymała 12 000 000 zł. z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z czego na:

  • Realizację LSR  (art. 35 ust. 1 lit b Rozporządzenia nr 1303/2013) 10 440 000,00 zł
  • Współpracę  (art. 35 ust. 1 lit c Rozporządzenia nr 1303/2013)  360 000,00 zł
  • Koszty bieżące i Aktywizacja  (art. 35 ust. 1 lit d oraz e Rozporządzenia nr 1303/2013)  1 200 000,00 zł

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" jest przyznawana na realizację następujących celów:

a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
b) wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Terminy naborów planowane są w I półroczu 2017 roku w ramach :

  • P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich
  • P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką
  • P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bielskakraina.pl lub nr tel. 725449170, 338105735


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl