Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-01-23

Wojewoda Śląski obwieszczeniem z dnia 15 stycznia 2017r. zarządził przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa śląskiego, która zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 30 stycznia 2017r. do dnia 28 kwietnia 2017 r. Kwalifikacja dla osób z terenu Gminy Bestwina odbędzie się w terminie od 22 do 23 lutego br., w tym dla kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przewidziany został termin 14 marca br.

1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt 2 wzywa  się:

a) mężczyzn urodzonych w 1998 roku,
b) mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii   zdolności do czynnej służby wojskowej,
c) osoby urodzone w roku 1996 i 1997, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
d) kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321)
e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

2. Kwalifikacja wojskowa dla osób, o których mowa w punkcie 1 zamieszkałych stale lub czasowo ponad 3 miesiące na terenie gminy Bestwina - przeprowadzona zostanie w Bielsku-Białej przy ul. Tuwima 2 - budynek Elektrociepłowni, w okresie od 22-23 luty 2017r. w godzinach od 8.00 do 12.00.

3. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej  w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
b) posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
c) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

4. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej  przedstawia:

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej  w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
b) posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
c) wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

5. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowych w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić Wójta, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana się stawić.

6. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej, w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art.224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl